Duży wzrost poziomu zatrudnienia – rok rekordów w Nowoczesnej Gospodarce
i na całym rynku

Warszawa, Polska – 6 lutego 2017 r. – Nowoczesna Gospodarka zakończyła 2016 rok 4,47% wzrostem zatrudnienia (vs. 2015 r.). Rekordowe zmiany w skali całego ubiegłego roku, odnotowano w IV kw. Wówczas pracę w najbardziej innowacyjnych spółkach w Polsce znalazło aż o 5,09% pracowników więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. – wynika z najnowszego raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q4 2016” opracowanego przez ADP Polska, wiodącego dostawcę rozwiązań do zarządzania kapitałem ludzkim. Wynik Nowoczesnej Gospodarki w IV kw. 2016 r. (5,09%) był najwyższym wskaźnikiem wzrostu od IV kw. 2013 r.

Dominacja firm produkcyjnych

Zdecydowany prym w Nowoczesnej Gospodarce zarówno w IV kw., jak i w całym 2016 r. wiodły przedsiębiorstwa produkcyjne. Firmy tego segmentu w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku zwiększyły zatrudnienie o 7,92% względem analogicznego   okresu 2015 r.    Niemal   identyczny     wynik – 7,93% odnotowano w skali całego roku. Największy skok – rekordowy dla całej Nowoczesnej Gospodarki – w IV kw. 2016 r. zarejestrowano w dużych firmach produkcyjnych (powyżej 500 pracowników). Podmioty te odnotowały 8,33%    wzrost    zatrudnienia    w    ujęciu    kwartalnym –   dla porównania   wzrost  zatrudnienia w mniejszych firmach tego sektora wyniósł 5,98%.

W porównaniu do organizacji specjalizujących się w produkcji, ubiegły rok był nieco mniej pomyślny dla najbardziej innowacyjnych firm usługowych. Ogół tego segmentu odnotował wzrost zatrudnienia na poziomie 3,65% w IV kw., przy czym w skali całego roku wskaźnik był jeszcze nieco niższy i wyniósł 2,80%. Już dziewiąty kwartał z rzędu mieliśmy do czynienia z przewagą mniejszych podmiotów usługowych, które w okresie październik-grudzień 2016 r. stworzyły o 4,75% więcej miejsc pracy niż

w analogicznym okresie ubiegłego roku.

  

 

Zestawienie    danych    dotyczących   obu   segmentów    Nowoczesnej   Gospodarki   w   2016 r.    pokazuje, że przedsiębiorstwa produkcyjne zarejestrowały niemal 3-krotnie wyższy wzrost zatrudnienia niż te specjalizujące się w usługach . Jak wynika z danych zgromadzonych przez ADP, końcówka 2016 r. (okres od października do grudnia) charakteryzowała się bardziej dynamicznym wzrostem zatrudnienia w większych firmach (powyżej 500 pracowników). Odmienny trend zaobserwowano w skali całego roku, gdzie prym wiodły mniejsze firmy sektora Nowoczesnej Gospodarki .

Rok rekordów na całym rynku

Zgodnie z danymi GUS, ogół polskich przedsiębiorstw zarejestrował 3,1% wzrost zatrudnienia w IV kw., przy czym średnia dla całego roku osiągnęła poziom +2,92% ‒ co stanowi niemal trzykrotnie lepszy wynik niż ten odnotowany na koniec 2015 r . Zdecydowanie najniższa w całej historii raportów ADP była także średnia stopa bezrobocia. W skali całego roku wyniosła ona 8,95% ‒ jednak w IV kw. spadła do poziomu 8,23% 1. Zgromadzone wyniki stanowią potwierdzenie dobrej koniunktury i harmonijnego rozwoju polskiej gospodarki.

Jak wynika z porównania danych ADP i GUS, firmy Nowoczesnej Gospodarki nadal utrzymują wyższą dynamikę zatrudnienia niż ogół polskich przedsiębiorstw i napędzają gospodarkę. Co jednak niezwykle istotne, rynek podąża śladem awangardy biznesu i konsekwentnie rozwija zatrudnienie – cały ubiegły rok pokazuje, iż nie jest to zaledwie jednorazowy „skok” wskaźników, a konsekwentnie rozwijany trend rynkowy. Warto podkreślić, iż w 2016 r. odnotowano również najmniejszą w historii raportów ADP różnicę w rozwoju Nowoczesnej Gospodarki i całego rynku – wyniosła ona w skali roku 1,55 punktu procentowego.

Analizując i podsumowując miniony rok, możemy z całym przekonaniem stwierdzić, że był to bardzo dobry okres zarówno dla Nowoczesnej Gospodarki, jak i ogółu rynku. Firmy, które przez wiele lat wykorzystywały wyłącznie zasoby własne, coraz częściej korzystają z outsourcingu i doświadczenia zewnętrznych podmiotów – tworząc tym samym nowe miejsca pracy i zapotrzebowanie na nowoczesne usługi. Jednocześnie oszczędzają czas i zasoby, które mogą wykorzystywać w celu   pozyskiwania   nowych   klientów i   rozszerzania    zakresu   działalności.  Rok 2016   to  również rozwój  zjawiska zwanego „rynkiem pracownika”. W styczniu 2016 r., kiedy stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 10,3 proc., niewiele osób spodziewało się, że na koniec roku wskaźnik ten spadnie aż o 2 punkty procentowe – powiedziała

Magdalena Dacka, HR Business Partner, ADP Polska.

Regularnie zwiększająca się liczba miejsc pracy, bezpośrednio wpływa na optymizm wśród pracowników, którzy zdecydowanie częściej niż jeszcze kilka miesięcy temu, decydują się na poszukiwanie nowych perspektyw   rozwoju   kariery   zawodowej.  Mają   oni  swoje    określone wymagania i    dzięki   sprzyjającej sytuacji na rynku, w wielu przypadkach to oni stawiają warunki pracodawcom.

W najbliższych miesiącach ten trend będzie się utrzymywał, a przed pracodawcami pojawią się jeszcze większe wyzwania  związane  nie   tylko  z  rekrutacją  specjalistów, ale  takż  utrzymaniem  największych talentów w firmie. Z całą pewnością wyzwaniem będzie również zaoferowanie pracownikom z pokolenia Millenials atrakcyjnych warunków rozwoju ich karier. Przedstawiciele tej grupy, która w coraz większym stopniu opanowuje rynek, mają inne wymagania, zdecydowanie wykraczające poza kwestie płacowe. Oczekują oni od pracodawców stworzenia klimatu sprzyjającego rozwojowi ich kreatywności, zapewnienia możliwości współpracy z renomowanymi markami przy prestiżowych projektach, a przede wszystkim zachowania równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Przed nami okres, w którym zarówno cały rynek, jak i zwłaszcza Nowoczesna Gospodarka będą się harmonijnie rozwijały. Na wzrost zatrudnienia w najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstwach w Polsce będzie miało wpływ m.in.   tworzenie  kolejnych centrów   usług  wspólnych,    rozkwit  branży   IT oraz  coraz   odważniejsze  stawianie przez     pracodawców na nowoczesne technologie. podsumowała Magdalena Dacka.

1 Źródło: Wybrane wskaźniki makroekonomiczne, Część I, Główny Urząd Statystyczny, 31 stycznia 2017 r., http://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/

Raport „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q4 2016” jest siedemnastym z cyklu raportów dedykowanych sektorowi Nowoczesnej Gospodarki, które przygotowywane są przez ADP Polska regularnie – w formie podsumowań kwartalnych i rocznych.   Raport     został    opracowany przez ekspertów   ADP Polska w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące poziomu zatrudnienia klientów firmy w okresie Q1 2013 – Q4 2016, które zostały zestawione z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, reprezentatywnymi dla całego rynku pracy    w    Polsce.    Obliczenia    dotyczące    Nowoczesnej    Gospodarki     uwzględniają    wyłącznie wzrost organiczny, z wyłączeniem zjawisk typu fuzje i przejęcia kapitałowe pomiędzy przedsiębiorstwami. Próba badawcza to ponad 130 firm korzystających z usług ADP Polska, w tym 1/3 firm produkcyjnych, 2/3 firm usługowych oraz ok. 100 tys. obsługiwanych pracowników w ciągu miesiąca. Pod uwagę brane były firmy Nowoczesnej Gospodarki, czyli  przedsiębiorstwa,   które       stale     usprawniają bieżącą        działalność m.in. poprzez    korzystanie  z nowoczesnych technologiii outsourcingu. Firmy te wdrażają innowacyjne rozwiązania, a jednocześnie mogą skupić się na swojej podstawowej działalności, powierzając część zadań zewnętrznym partnerom biznesowym. W efekcie przyjętej strategii, przedsiębiorstwa Nowoczesnej Gospodarki są liderami w swoich branżach – rozwijają działalność, pozyskują klientów i zwiększają zatrudnienie. Wyznaczają standardy, stanowiąc awangardę świata biznesu, a ogół rynku bierze z nich przykład. Wśród przebadanych branż należy wymienić: sprzedaż detaliczną, usługi, produkcję, telekomunikację, IT, finanse oraz farmację. Raport wzorowany jest na cenionym na całym świecie zestawieniu National Employment Report® przygotowywanym przez ekspertów ADP Research Institute® oraz Moody’s Analytics w USA.

OKIEM EKSPERTA:

Iwona Kubeczek, Menedżer ds. Rozwoju, ADP Polska

Ogół polskich przedsiębiorstw śmiało podąża drogą rozwoju wyznaczoną przez Nowoczesną Gospodarkę – tym zdaniem w najlepszy sposób możemy scharakteryzować i podsumować 2016 r.

Rekordowy
w historii raportów ADP Polska wzrost zatrudnienia całej polskiej gospodarki – w skali roku aż 2,92 proc., świadczy o optymizmie panującym na rynku. Przedsiębiorstwa w Polsce coraz chętniej zatrudniają nowych pracowników i zwiększają zakres swojej działalności. Wydarzenia na międzynarodowych rynkach, pewnego rodzaju zawirowania polityczno-gospodarcze m.in. Brexit, skłaniają wiele firm do przenoszenia swojej działalności i siedzib do   stabilnej   Europy   Środkowo-Wschodniej,  której  Polska  jest   centralnym elementem. Kolejną  zachętę  do inwestowania w Polsce stanowi fakt, że na tle państw Europy Zachodniej, nasz krajowy rynek nadal oferuje dostęp do wykwalifikowanych specjalistów, których stawki i wynagrodzenia są stosunkowo atrakcyjne dla pracodawców w skali europejskiej. Warto jednak pamiętać, że czynnik ten niesie ze sobą również pewne zagrożenia i wyzwania dla pracodawców. Wraz z nowymi inwestycjami i powstającymi miejscami pracy, firmom coraz trudniej będzie pozyskać wykwalifikowanych pracowników, a już na pewno będą oni musieli oferować liczne zachęty i świadczenia dodatkowe, które przyciągną największe talenty. Cały 2016 r. to także bardzo dobry okres dla Nowoczesnej Gospodarki. Przedsiębiorstwa awangardy biznesu w każdym z kwartałów notowały wysoki wskaźnik wzrostu zatrudnienia, a wynikiem na koniec IV kw. (5,09 proc.) przekroczyły „magiczną” barierę 5-procentowego wzrostu. O tak dobrych wynikach zdecydował przede wszystkim dynamiczny rozwój sektora produkcyjnego, który w skali całego roku osiągnął aż 7,93 proc. poziom przyrostu nowych miejsc pracy. Przedsiębiorstwa chętnie inwestują w nowe linie produkcyjne, rozszerzają sieci sprzedaży, co pozwala im konsekwentnie, w szybkim tempie zwiększać zatrudnienie. Istotną rolę odgrywa w tym procesie także outsourcing, który stwarza możliwości przeniesienia części bieżącej działalności firm, w tym m.in. administrowanie kadrami, naliczanie płac czy księgowość, na zaufanych i doświadczonych partnerów. Przedsiębiorstwo wówczas uzyskuje dostęp do wiedzy, sprawdzonych praktyk oraz często nowoczesnych rozwiązań procesowych i informatycznych, które ułatwiają kreowanie nowych obszarów biznesowych. Moim zdaniem, wraz z dynamicznym rozwojem przedsiębiorstw i rozrastaniem się kadry pracowniczej, w 2017 r. to właśnie efektywne zarządzanie kapitałem ludzkim i umiejętność przyciągania oraz motywowania talentów, będą kluczem do sukcesu firm.

Magdalena Siwińska, Partner Zarządzający, Grupa HR Masters

Najbardziej innowacyjne firmy konsekwentnie się rozwijają, dlatego naturalnym skutkiem wydaje się tendencja wzrostu zatrudnienia – rozwijająca się firma potrzebuje pracowników. Firmy zgłaszają zapotrzebowanie zarówno na wykwalifikowanych specjalistów, jak i pracowników niższego szczebla (np. pracowników produkcyjnych). Jest to ogromne wyzwanie stojące przed działami HR i zewnętrznymi firmami rekrutacyjnymi. Rynek pracownika powoduje, że osoby decydujące się na zmianę pracy w pierwszej kolejności składają dokumenty aplikacyjne do firm innowacyjnych i rozwijających się. Nie ma w tym nic zaskakującego – właśnie takie właśnie firmy dają większe możliwości rozwoju w stabilnej atmosferze. Moim zdaniem, rynek usług w ostatnim czasie trochę się nasycił i osiągnął pewną stabilizację. Ponadto, panuje na nim duża konkurencja. Z kolei, znaczna część firm produkcyjnych jest przedstawicielstwami firm zagranicznych i jest nastawiona na eksport – tutaj w dalszym ciągu widzimy pole do rozwoju. Jednocześnie wiele firm polskich zdobywa rynki zagraniczne stając się pełnoprawnym parterem, konkurując jakością, ceną i innowacyjnością. Szczególnie mam tutaj na myśli firmy z branży IT – nieustannie pracujące nad nowymi produktami i rozwiązaniami dla biznesu.

W 2016 roku największy wzrost zatrudnienia zanotowano w firmach produkcyjnych. W tej chwili wydaje się, że ten trend utrzyma się przynajmniej przez dwa pierwsze kwartały 2017 roku. Z moich doświadczeń wynika, że w dalszym ciągu będą potrzebni pracownicy produkcyjni – na ten moment zapotrzebowanie się nie zmienia a nawet można powiedzieć, że wciąż rośnie. Firmy produkcyjne stają się coraz bardziej innowacyjne i jednocześnie są konkurencyjne na rynku. Można przypuszczać, że w innych branżach rynek się ustabilizuje, jednak trzeba pamiętać, że dalej poszukiwani będą specjaliści, a zwłaszcza innowacyjne firmy Nowoczesnej Gospodarki będę nadal wyszukiwać największe talenty. Moim zdaniem, w dalszym ciągu będą poszukiwani pracownicy kreatywni, otwarci na nowości i zaangażowani. Duże znaczenie będą mieć także umiejętności pracy zespołowej, projektowej oraz kompetencje menedżerskie. Zwłaszcza firmy Nowoczesnej Gospodarki będą poszukiwać tego rodzaju pracowników. Z tego też powodu w dalszym ciągu będzie rosło znaczenie Employer Brandingu, social media czy wykorzystania grywalizacji w procesie rekrutacji i selekcji. W 2017 roku nadal występować będzie duże zapotrzebowanie na specjalistów z branży IT: programistów czy specjaliści IT. Dalsze inwestycje w branży produkcyjnej podtrzymają zapotrzebowanie z jednej strony na pracowników produkcji, a z drugiej na inżynierów, logistyków czy projekt managerów ze znajomości języków obcych. W świetle wyzwań rekrutacyjnych, w nadchodzącym roku, wzrośnie znaczenie działów HR, zwłaszcza roli HR Business Partnera (zewnętrznego lub wewnętrznego). Jest to naturalna konsekwencja zmian na rynku pracy, nastawienia na efektywność wszelkich działań w organizacji oraz poszukiwanie talentów.

Katarzyna Macek, Dyrektor Personalny, SAPIENS SOFTWARE SOLUTIONS Polska

Nowoczesna Gospodarka dynamicznie się rozwija, napędzając cały rynek. Najłatwiej i najszybciej można to zaobserwować na rynku pracy poprzez wzmożone publikacje ofert rekrutacyjnych w wybranych sektorach gospodarki. Popyt na specjalistów i ekspertów wzrasta, ale równocześnie także osobom rozpoczynającym karierę jest dużo łatwiej nakreślić przyszłość i zrealizować swój start. 2016 to rok, w którym możemy pochwalić się rekordowym wzrostem zatrudnienia i popytem zwłaszcza w obszarze nowych technologii. Tempo rozwoju jest tutaj tak dynamiczne, że zdecydowanie nie został jeszcze zaspokojony popyt firm z obszaru Nowoczesnej Gospodarki. Czy ten sektor dopasuje się do rynku czy rynek do sektora? Kompromis obustronny jest potrzebny z ciągłym zachowaniem tempa wzrostu popytu. Rozwój, dynamika technologii, nowych wynalazków oraz badań wymuszają, aby rynek sprostał oczekiwaniom firm Nowoczesnej Gospodarki. Z kolei firmy uczą się dopasowania i elastycznej współpracy z rynkiem. Kiedy te dwa powiązane ze sobą naczynia współpracują w symbiozie możemy mówić o harmonii rynku, a co za tym idzie sukcesie którego tak bardzo wszyscy potrzebujemy w firmach usługowych i nie tylko. 2016 to również rok dynamicznego rozwoju dla SAPIENS SOFTWARE SOLUTIONS Polska, co najlepiej oddaje przeszło 35% wzrost zatrudnienia. Nasz zespół tworzą specjaliści, eksperci i entuzjaści z obszaru IT. Ludzie kreatywni, z wyobraźnią, pomysłowi – to właśnie na nich opiera się funkcjonowanie firm z obszaru Nowoczesnej Gospodarki. Przewiduję, że 2017 rok będzie okresem, w którym innowacje oraz technologie nie dadzą za wygraną i będą nadal dyktować tempo rozwoju. Obszar ten będzie miał znaczący wpływ na rynek, a popyt na wybrane zawody nadal będzie kształtował trendy w edukacji. Rynek natomiast będzie w Nowoczesnej Gospodarce nadzorował i dyktował oczekiwany rozwój zasobów ludzkich, ofertę jaką firmy będą prezentować dla potencjalnych zasobów na rynku oraz jakie możliwości firmy będą dawały potencjalnym pracownikom. Moim zdaniem w 2017 r. możemy nadal spodziewać się dynamicznego wzrostu zatrudnienia w obszarze IT – na pewno taką sytuację przewidujemy w SAPIENS SOFTWARE SOLUTIONS Polska.

Magdalena Ryż, HR Manager, Umicore Autocat Poland

Polska nadal jest atrakcyjnym rynkiem dla potencjalnych inwestorów, co 2016 r. doskonale potwierdził. Kilka dużych film produkcyjnych postanowiło wybudować swoje fabryki właśnie u nas. Cały czas możemy też zaobserwować wzrost (czy to w ilości czy w różnorodności) sprzedawanych „dóbr konsumpcyjnych”, które ktoś musi na rynek wyprodukować. Firmy zwiększają więc zatrudnienie które ma pokryć rosnący wolumen produkcji. Drugą stroną tej sytuacji i powodem faktycznego zwiększenia zatrudnienia jest niezwykle dynamiczna sytuacja na rynku pracowników. Pracodawcy boleśnie odczuwają koniunkturę na rynku pracy, która powoduje wysoką fluktuacje oraz niezmierną łatwość, z jaką pracownicy zmieniają pracodawcę. Często są to decyzje z dnia na dzień i firmy stają przed faktem dokonanym, pojawia się „dziura w strukturze”. Najczęściej wraz z pracownikiem odchodzi wiedza i doświadczenie, których najczęściej nie posiada nowo zatrudniona osoba. Firmy muszą więc zatrudniać niejako ponad plan, aby stworzyć bufor bezpieczeństwa i w razie odejścia pracownika w miarę bezboleśnie opanować sytuację. Konieczne jest dzielenie się wiedzą, tworzenie tzw. backupów zwłaszcza dla kluczowych specjalistów, a co za tym idzie zatrudnianie niejako po dwie osoby na jedno stanowisko. W 2016 r. odnotowaliśmy niemal 8% wzrost zatrudnienia, co w skali naszej firmy stanowi niespełna dziesięciu nowych pracowników. Zwiększenie zatrudnienia służyło w dużej mierze uzupełnieniu specjalistów tak, aby móc tworzyć tzw. backupy i przygotować się na ewentualne rotacje. Zatrudnialiśmy tez pojedyncze osoby na stanowiska produkcyjne, aby móc zrealizować zwiększający się plan produkcji oraz pokryć wakaty związane z rotacją pracowników. Dla nas rok 2016 był przede wszystkim rokiem stabilizacji, rozwoju pozyskanych wcześniej pracowników oraz zwiększania poziomu ich motywacji i przywiązania do firmy. Był też czasem szykowania się do zwiększonej rotacji, którą jak sądzimy może przynieść rok 2017. Obserwując sytuację na rynku spodziewamy się ostrej walki o pracownika – zwłaszcza tego wykwalifikowanego. Myślę że zdecydowana większość firm będzie zwiększać zatrudnienie tworząc bufory bezpieczeństwa, ale także zwiększać poziom motywacji wśród załogi, co moim zdaniem przyniesie wzrost wynagrodzeń oraz znacznie poprawi standardy pracy w branży produkcyjnej na wszystkich szczeblach zatrudnienia. Moim zdaniem w kolejnych miesiącach możemy spodziewać się kolejnych wzrostów zatrudnienia na całym rynku, który coraz odważniej będzie „gonił” Nowoczesną Gospodarkę. Patrząc na aktualną sytuację wśród nowych inwestorów, malejące bezrobocie, zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników oraz zmniejszające się grupy potencjalnych pracowników – zarówno wśród specjalistów, jak i nisko wykwalifikowanej kadry, myślę, że ogół rynku musi szybko zmniejszać dystans dzielący ich od spółek tzw. Nowoczesnej Gospodarki. Alternatywą jest brak siły roboczej lub w najlepszym wypadku wysoki poziom fluktuacji. Już teraz toczy się nieustająca walka o pracowników, fluktuacja osiąga coraz wyższy poziom, a zatrudnianie pracowników z innych lokalizacji staje się niejako przymusem.

O ADP Polska

ADP Polska jest największą na polskim rynku firmą oferującą profesjonalne usługi w obszarze kadr i płac, będąc jednocześnie częścią światowego lidera w tym zakresie – ADP®. Spółka jest obecna na polskim rynku od ponad 18 lat. Świadczy kompleksowe usługi kadrowo-płacowe poprzez sieć oddziałów zlokalizowanych w Warszawie, Wrocławiu, Bydgoszczy i Bielsku-Białej. Firma zatrudnia 330 pracowników. Z jej usług korzysta ponad 130 przedsiębiorstw, zatrudniających ponad 100 tys. pracowników. ADP Polska jest wiodącym konsultantem zarządów firm, specjalizującym się w dostarczaniu rozwiązań w obszarze profesjonalizacji procesów kadrowych i płacowych w Polsce, który regularnie podlega audytowi według amerykańskiego standardu SAS 70 Type 2 (obecnie ISAE 3402/SOC 1). Dzięki procesowej organizacji pracy, jej wysokiej automatyzacji wspartej najnowocześniejszymi narzędziami informatycznymi, ADP optymalizuje procesy kadrowe, w stopniu niedostępnym dla firm niewyspecjalizowanych w tego typu działalności. Finalnym benefitem wynikającym z wdrożenia usług ADP jest wzrost wartości firmy na rynku, mierzony przez standardowe parametry finansowe takie, jak: EBITDA, P/E, etc. Potwierdzeniem powyższego jest fakt, że 100 proc. firm notowanych na Nowojorskiej Giełdzie korzysta z usług ADP na całym świecie. Więcej informacji na stronie internetowej www.adp.pl.

ADP na świecie

Pracodawcy na całym świecie polegają na ADP® (NASDAQ: ADP) w zakresie usług i rozwiązań w chmurze, które usprawniają zarządzanie największą wartością każdego przedsiębiorstwa – pracownikami. Od zasobów ludzkich i list płac, aż po zarządzanie talentami i świadczeniami pracowniczymi, ADP oferuje wiedzę i doświadczenie, które pozwalają Klientom budować lepsze miejsca pracy. Jako pionier w zarządzaniu kapitałem ludzkim (HCM) i outsourcingu procesów biznesowych (BPO), ADP świadczy usługi dla ponad 630 tys. Klientów w 100 krajach. Więcej informacji na: www.adp.com.

Logo ADP i skrót ADP są zarejestrowanymi znakami towarowymi ADP, LLC. Wszystkie inne znaki towarowe i znaki usług są własnością ich odpowiednich właścicieli. © 2017 ADP, LLC.

Kontakt dla mediów

Katarzyna Ginszt-Bilczuk, ADP Polska, tel. +48 22 557 57 00, katarzyna.ginszt-bilczuk@adp.com

Krzysztof Wielgus, BrandLab, tel. 660 506 223, k.wielgus@brandlab.pl

Informacje Prasowe ADP Polska

Internetowe Centrum Prasowe ADP Polska to źródło najświeższych informacji dotyczących działalności ADP Polska. Zachęcamy do zapoznania się z bieżącymi komunikatami prasowymi lidera rynku usług naliczania wynagrodzeń i administracji kadr. Redaktorów i dziennikarzy zapraszamy także do skorzystania z wiedzy i opinii ekspertów ADP.

Biuro Prasowe ADP Polska jest do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do odwiedzenia sekcji Kontakt dla mediów.
 • 2017-05-11

  ADP zaprasza na webinarium, które pomoże międzynarodowym spółkom przygotować się do wejścia w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych w Unii Europejskiej

  Warszawa  – 11 maja 2017 r. – organizacje prowadzące działalność w Europie lub przetwarzające dane osobowe obywateli krajów członkowskich UE już wkrótce zmierzą się z największymi zmianami w przepisach o ochronie danych w ciągu ostatnich 30 lat. Unijne Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (GDPR), które wejdzie w życie 25 maja 2018 r., otwiera nowy rozdział w dziedzinie zarządzania danymi i wprowadza nowe wymogi w zakresie bezpieczeństwa i przetwarzania danych osobowych. 

  Czytaj Więcej

 • 2017-04-20

  ADP GlobalView HCM kolejny raz trafiło na listę najlepszych globalnych rozwiązań kadrowych według firmy Constellation

  Warszawa  –20 kwietnia 2017 r.  –Constellation Research, firma specjalizująca się w doradztwie strategicznym i badaniach prognostycznych, drugi kwartał z rzędu zakwalifikowała platformę ADP® GlobalView® HCM do swojej listy najlepszych narzędzi zarządzania kapitałem ludzkim „Constellation ShortList™ for Global Human Capital Management (HCM) Suites” .

  Czytaj Więcej

 • 2017-03-16

  ADP liderem w obszarze obsługi płacowej w rankingu NelsonHall za 2016 r.

  Warszawa – 16 marca 2017 r. – NelsonHall, globalna firma świadcząca usługi analityczne z obszaru outsourcingu procesów biznesowych (BPO) i IT po raz czwarty wyróżniła ADP® jako lidera w dziedzinie outsourcingu usług biznesowych z obszaru płac .

  Czytaj Więcej

 • 2017-03-06

  ADP liderem w kategorii administrowania świadczeniami pracowniczymi według NelsonHall

  Warszawa, 6 marca 2017 r. – NelsonHall, globalna firma świadcząca usługi analityczne z obszaru outsourcingu procesów biznesowych (BPO) i IT po raz trzeci wyróżniła ADP ® jako lidera w dziedzinie administrowania świadczeniami pracowniczymi.

  Czytaj Więcej

 • 2017-02-16

  ADP na liście najbardziej podziwianych firm na świecie magazynu FORTUNE

  Warszawa, 16 lutego 2017 r. –ADP®, wiodący światowy dostawca rozwiązań z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, poinformował o wyróżnieniu w rankingu „World’s Most Admired Companies” w 2017 r. publikowanym przez magazyn FORTUNE® i zdobyciu 1. miejsca na liście przedsiębiorstw z sektora usług opartych na danych finansowych.

  Czytaj Więcej

 • 2017-02-06

  Duży wzrost poziomu zatrudnienia – rok rekordów w Nowoczesnej Gospodarce i na całym rynku

  Warszawa, Polska – 6 lutego 2017 r. – Nowoczesna Gospodarka zakończyła 2016 rok 4,47% wzrostem zatrudnienia (vs. 2015 r.). Rekordowe zmiany w skali całego ubiegłego roku, odnotowano w IV kw.

  Czytaj Więcej

 • 2017-01-17

  ADP przejmuje firmę The Marcus Buckingham Company w celu rozszerzenia portfolio usług z zakresu zarządzania talentami

  Warszawa, Polska – 17 stycznia 2017 r. – ADP przejmuje firmę The Marcus Buckingham Company (TMBC) oferującą innowacyjne rozwiązania z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim (HCM), aby zapewnić swoim klientom bardziej naukowe podejście do kwestii zaangażowania i wydajności pracowników.

  Czytaj Więcej

 • 2016-11-16

  Świat VUCA – inwestycje w HR kluczem do sukcesu w niestabilnym otoczeniu biznesowym

  Warszawa, Polska - 16 listopada 2016r. – Co to jest VUCA? VUCA to angielski skrót (od słów volatile, uncertain, complex i ambiguous) określający środowisko biznesowe, które jak nigdy wcześniej w historii jest niestabilne, niepewne, złożone i niejednoznaczne.

  Czytaj Więcej

 • 2016-11-04

  Zatrudnienie nadal rośnie! Duże firmy produkcyjne nadają ton Nowoczesnej Gospodarce. Ogół rynku goni awangardę biznesu i notuje rekordowe wyniki!

  Raport ADP Polska: Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q3 2016 Wzorowany na National Employment Report® ADP Research Institute® oraz Moody’s Analytics

  Czytaj Więcej

 • 2016-10-25

  Większa autonomia personelu – ADP rozwija rozwiązania z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim

  Nowe funkcje dla użytkowników programu ADP GlobalView© HCM umożliwiają pracownikom międzynarodowych organizacji sprawniejsze zarządzanie własnymi świadczeniami, zasobami ludzkimi, talentami, czasem pracy oraz wynagrodzeniem

  Czytaj Więcej

 • 2016-10-06

  ADP po raz piąty zwycięża w badaniu Magic Quadrant przeprowadzonym przez firmę Gartner

  Warszawa, Polska – 6 października 2016 r. – Firma Gartner, światowy lider w dziedzinie usług doradczych dotyczących badań i rozwiązań technologicznych, uznała ADP® za najlepsze przedsiębiorstwo w kategorii outsourcingu procesów biznesowych w zakresie usług płacowych.

  Czytaj Więcej

 • 2016-08-04

  Produkcja nadaje ton rozwojowi Nowoczesnej Gospodarki – rekordowe wyniki!

  Warszawa, Polska – 4 sierpnia 2016 r. – Nowoczesna Gospodarka zakończyła pierwszą połowę 2016 r. 4,23% wzrostem zatrudnienia (vs. H1 2015 r.). Bardzo udany dla awangardy biznesu był głównie II kw., kiedy to pracę w najbardziej innowacyjnych spółkach w Polsce znalazło o 4,52% pracowników więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. – wynika z najnowszego raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2016” opracowanego przez ADP Polska, wiodącego dostawcę rozwiązań do zarządzania kapitałem ludzkim.

  Czytaj Więcej

 • 2016-07-05

  Don McGuire pokieruje ADP w regionie EMEA

  Warszawa, Polska – 5 lipca 2016 r. – W miarę umacniania swojej pozycji jako wiodącego dostawcy usług kadrowych i płacowych w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce firma ADP® udoskonala również swoją strategię, aby sprostać potrzebom ponad 9 milionów klientów, których obecnie obsługuje w regionie EMEA. Od niedawna jej zasoby wzbogaciły się o zdolności przywódcze Dona McGuire'a, który wcześniej kierował regionem Azji i Pacyfiku, a teraz został mianowany na stanowisko prezesa ADP w regionie EMEA, gdzie będzie kierował dalszą ekspansją spółki na lokalnym rynku.

  Czytaj Więcej

 • 2016-05-18

  Bardzo wysoka dynamika wzrostu firm produkcyjnych Nowoczesnej Gospodarki i rekordowy wynik całego rynku pracy. Zatrudnienie nadal rośnie!

  Raport ADP Polska: Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q1 2016

  Wzorowany na National Employment Report ® ADP Research Institute® oraz Moody’s Analytics

  Czytaj Więcej

 • 2016-04-07

  W odpowiedzi na rosnącą potrzebę znajomości lokalnych przepisów prawa, ADP rozszerza zakres globalnych usług płacowych na 111 krajów

  Warszawa, Polska – 7 kwietnia 2016 r. – ADP poinformowało o rozszerzeniu działalności w zakresie usług płacowych na siedem nowych lokalizacji: Angolę, Azerbejdżan, Guam, Mozambik, Portoryko, Tanzanię i Zambię. Oznacza to, że z usług firmy korzystają obecnie Klienci w 111 krajach

  Czytaj Więcej

 • 2016-03-29

  Spółka EMC stawia pracowników na pierwszym miejscu. Umowa z ADP sprzyja budowaniu długotrwałej współpracy strategicznej

  • Współpraca spółki EMC i ADP służy usprawnieniu naboru do udziału w planie świadczeń pracowniczych.
  • Korzystanie z nowego interfejsu użytkownika świadczeń stanowi uzupełnienie obsługi płacowej świadczonej przez ADP.
  • Firmy inwestują w innowacje, by przewyższyć oczekiwania pracowników.

  Czytaj Więcej

 • 2016-03-15

  Nowoczesny biznes musi dostosować się do pięciu trendów napędzających zmiany w środowisku pracy na całym świecie

  Warszawa, Polska – 15 marca 2016 r. – Środowisko pracy zmienia się niezwykle dynamicznie, dlatego zrozumienie pięciu przybierających na sile trendów i umiejętne zarządzanie nimi, pomoże pracodawcom uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z zachodzącymi przeobrażeniami. 

  Czytaj Więcej

 • 2016-03-10

  ADP w Polsce - jeden z pierwszych klientów AGroup – mówi „tak” dla projektu migracji z portalu HRB4 do HRB5

  Warszawa, 10 marca 2016 r. –  Usługi administrowania kadrami i płacami, które w tej chwili dla ponad stu tysięcy pracowników świadczy ADP w Polsce, oparte są na produktach AGroup. HRB3.7 służy już od ponad 10 lat do naliczania wynagrodzeń, natomiast HRB4 wspiera procesy zarządzania kadrami oraz samoobsługi pracowniczej.
   

  Czytaj Więcej

 • 2016-02-19

  Mniejsze firmy i sektor produkcyjny napędzają Nowoczesną Gospodarkę – zatrudnienie rośnie!

  Raport ADP Polska: Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q4 2015 Wzorowany na National Employment Report® ADP Research Institute® oraz Moody’s Analytics

  Czytaj Więcej

 • 2016-02-12

  ADP w gronie liderów raportu Everest Group PEAK Matrix 2015

  ADP zostało wyróżnione za duże zainteresowanie rynkowe poszerzającą się ofertą firmy oraz globalny potencjał rozwoju.

  Czytaj Więcej

 • 2015-09-24

  Firmy produkcyjne umacniają pozycję w Nowoczesnej Gospodarce ‒ sektor ten tworzy najwięcej nowych miejsc pracy

  Raport ADP Polska: Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2015
  Wzorowany na National Employment Report® ADP Research Institute® oraz Moody’s Analytics

  Czytaj Więcej

 • 2015-10-27

  ADP rozszerza ofertę o rozwiązania Key Global Benefits i Global Workforce Management zapewniające kompleksowy pakiet rozwiązań z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim dla przedsiębiorstw międzynarodowych

  • Do platformy ADP GlobalView® HCM dodano nowe funkcje, które umożliwiają międzynarodowym korporacjom lepsze zarządzanie świadczeniami, kadrami, talentami, czasem pracy i płacami.
  • Nowe rozwiązanie z zakresu świadczeń dostępne w ponad 100 krajach, w 18 językach.
  • Rozbudowane rozwiązanie z zakresu zarządzania czasem pracy dostępne w 63 krajach.

  Czytaj Więcej

 • 2015-09-03

  ADP liderem rynku usług kadrowo-płacowych BPO – czwarty rok z rzędu w magicznym kwadrancie Gartnera

  ADP liderem rynku usług kadrowo-płacowych BPO – czwarty rok z rzędu w magicznym kwadrancie Gartnera

  Czytaj Więcej

 • 2015-08-19

  NelsonHall uznaje wiodącą pozycję ADP na rynku globalnych rozwiązań kadrowo-płacowych

  Warszawa, Polska – 19 sierpnia 2015 r.– w koncern ADP® oficjalnie ogłosił, że firma NelsonHall, zajmująca się globalną analizą BPO, uznała osiągnięcia ADP w charakterze wiodącego dostawcy globalnych rozwiązań kadrowo-płacowych.

  Czytaj Więcej

 • 2015-06-16

  Produkcja napędza Nowoczesną Gospodarkę ‒ sektor ten tworzy najwięcej nowych miejsc pracy

  Raport ADP Polska: Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q1 2015
  Wzorowany na National Employment Report® ADP Research Institute® oraz Moody’s Analytics

  Czytaj Więcej

 • 2015-06-04

  Grupa Everest dostrzega osiągnięcia ADP w zakresie obsługiwanego terytorium, skalowalności i doświadczenia przy wdrażaniu rozwiązań płacowych na całym świecie

  W Raporcie stwierdzono, że ADP zasługuje na uznanie ze względu na zdolność rozwiązania ADP Streamline do spełniania oczekiwań przedsiębiorstw wielonarodowych i średniej wielkości
   

  Czytaj Więcej

 • 2015-06-02

  Oferta globalnych rozwiązań kadrowo-płacowych ADP obejmuje już 104 państwa i terytoria

  Rozwiązanie ADP Streamline zyskuje na popularności wśród Klientów pragnących zapewnić zgodność swojej działalności z przepisami prawa lokalnego

  Czytaj Więcej

 • 2015-04-29

  ADP® nominowana do InformationWeek „Elite 100“ na 2015 rok

  Warszawa, Polska – 29 kwietnia 2015 r.– Firma ADP® ogłosiła dzisiaj, że została nominowana do rankingu najlepszych innowatorów w dziedzinie technologii biznesowej w USA, InformationWeek Elite 100.

  Czytaj Więcej

 • 2015-04-27

  ADP zajmuje 20 pozycję w rankingu 2015 DiversityInc Top 50 Companies for Diversity

  Warszawa, Polska – 27 kwietnia 2015 r.– Firma ADP® ogłosiła dzisiaj, że zajęła 20 miejsce w rankingu 2015 DiversityInc Top 50 Companies for Diversity.  W porównaniu z 2014 rokiem firma awansowała z 24 miejsca w rankingu.  

  Czytaj Więcej

 • 2015-04-14

  Didlake, Inc., ufa ADP w zakresie rozwiązań do zarządzania kapitałem ludzkim, które wspierają jej pracowników w pomocy osobom potrzebującym

  Warszawa – 14 kwietnia 2015 r.– Firma ADP®, wiodący globalny dostawca rozwiązań w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim (HCM), ogłosiła dzisiaj, że Didlake, Inc., dostawca usług kontraktowych i rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, znacznie rozszerzyła swoje relacje z ADP poprzez wdrożenie szeregu rozwiązań w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim ADP, w tym zarządzania zasobami ludzkimi, świadczeniami, rekrutacją, czasem pracy i kadrami oraz płacami.
   

  Czytaj Wiecej

 • 2015-02-24

  ADP otwiera globalne „centrum kompetencji” w Bukareszcie

  Celem tego jest zwiększenie dostępności usług świadczonych w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim dla klientów globalnych. Nowe centrum będzie początkowo obsługiwać klientów w siedmiu językach, tworzyć ekonomię skali dla klientów oczekujących globalnej technologii i spójnego dostarczania specjalistycznej wiedzy

  Czytaj Więcej

 • 2015-02-23

  ADP ponownie na szczycie swojej kategorii w rankingu „Najbardziej podziwiane firmy świata” czasopisma FORTUNE

  W 2015 roku firma po raz piąty na przestrzeni sześciu lat staje na czele listy w kategorii usług danych finansowych
   

  Czytaj Więcej

 • 2015-01-06

  Flybe startuje z nowym rozwiązaniem kadrowo-płacowym w chmurze firmy ADP

  Warszawa, 6 stycznia 2015 r.: Firma ADP®, wiodący globalny dostawca rozwiązań zarządzania kapitałem ludzkim (HCM), ogłosiła dzisiaj, że Flybe, największe regionalne krajowe linie lotnicze w Wielkiej Brytanii, wybrały ADP jako dostawcę rozwiązania software-as-a-service (SaaS) i HR, aby móc lepiej obsługiwać 2000 pracowników w Wielkiej Brytanii.

   

  Czytaj Więcej

 • 2014-11-13

  ADP® ogłasza ekspansję w Hiszpanii w celu spełnienia bieżących potrzeb Klientów w zakresie technologii i specjalistycznej wiedzy HCM na całym świecie

  Firma przenosi sie do większej powierzchnii w nowym reprezentacyjnym budynku w parku technologicznym 22@Barcelona, który z czasem umożliwi zwiększenie obsady pracowniczej z 450 do 700 osób

  Czytaj Więcej

 • 2014-10-28

  Raport ADP Polska: Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q3 2014 Wzorowany na National Employment Report® ADP Research Institute® oraz Moody’s Analytics

  Warszawa, Polska – Wtorek, 28 października 2014 r. – W III kw. 2014 r. przedsiębiorstwa Nowoczesnej Gospodarki odnotowały 4,03 proc. wzrost zatrudnienia wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. Tym samym, innowacyjne firmy poprawiły swoje dotychczasowe wyniki i wyprzedziły ogół rynku – wynika z najnowszego raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q3 2014” opracowanego przez ADP Polska, wiodącego dostawcę rozwiązań do zarządzania kapitałem ludzkim.

  Czytaj Więcej

 • 2014-10-7

  Najnowszy raport podkreśla zaangażowanie firmy ADP w rozwój innowacji oraz szeroką gamę możliwości modelu „oprogramowanie jako usługa” (SaaS) dla rynku systemów zarządzania kapitałem ludzkim

  Roseland, N.J., USA - 7 października 2014 r. - ADP®, wiodący globalny dostawca rozwiązań z dziedziny zarządzania kapitałem ludzkim podaje, że firma badawczo-doradcza Forrester Research w swoim raporcie „The Forrester Wave: model SaaS dla systemów zarządzania kapitałem ludzkim, IV kwartał 2014” plasuje go na pozycji lidera. Raport „The Forrester Wave” ocenia dostawców usług pod kątem ich bieżących możliwości, strategii oraz wizji. Ocenie poddani zostali dostawcy rozwiązań dla średnich i dużych firm. Celem raportu jest pomoc w wyborze odpowiedniego dostawcy oprogramowania jako usługi (SaaS) w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim.

  Czytaj Więcej

 • 2014-09-16

  Firma EMC, posiadająca już doświadczenie w korzystaniu z ADP GlobalView HCM, rozpocznie pracę z rozwiązaniem ADP Streamline, aby zapewnić sprawną i odpowiednią obsługę dla 65.000 pracowników firmy na całym świecie

  ROSELAND, N.J. – 16 września 2014 r. – Firma ADP®, wiodący globalny dostawca rozwiązań w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim, ogłosiła dzisiaj, że EMC Corporation, globalny lider w dziedzinie umożliwiania firmom i usługodawcom transformacji poprzez wykorzystywanie technologii informacyjnej jako usługi (ITaaS), wybrała ADP jako dostawcę rozwiązań do zarządzania płacami, bezpieczeństwem i higieną pracy, a także czasem pracy i kadrami. EMC zatrudnia obecnie około 65.000 pracowników na całym świecie.

  Czytaj Więcej

 • 2014-08-13

  Raport ADP Polska: Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2014 Wzorowany na National Employment Report® ADP Research Institute® oraz Moody’s Analytics

  Warszawa, Polska – Środa, 13 sierpnia 2014 r. – W II kw. 2014 r. przedsiębiorstwa Nowoczesnej Gospodarki odnotowały 3,72 proc. wzrost zatrudnienia wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. W skali całego półrocza wzrost zatrudnienia był wyższy i wyniósł 4,06 proc. – wynika z najnowszego raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2014” opracowanego przez ADP Polska, wiodącego dostawcę rozwiązań do zarządzania kapitałem ludzkim.

  Czytaj Więcej

 • 2014-08-07

  Quadrant For Payroll BPO Services firmy Gartner

  ROSELAND, N.J., 7 sierpnia 2014 r. – Firma ADP®, wiodący globalny dostawca rozwiązań zarządzania kapitałem ludzkim (HCM), ogłosiła dzisiaj, że zdobyła pozycję Lidera w badaniu „Magic Quadrant for Payroll Business Process Outsourcing (BPO) Services“ firmy Gartner, trzeci rok z rzędu.1

  Czytaj Więcej

 • 2014-05-14

  Raport ADP Polska: Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q1 2014 Wzorowany na National Employment Report® ADP Research Institute® oraz Moody’s Analytics

  Warszawa, Polska – Środa, 14 maja 2014 r.  W I kw. 2014 r. przedsiębiorstwa Nowoczesnej Gospodarki odnotowały 4,42 proc. wzrost zatrudnienia wobec analogicznego okresu ubiegłego roku – wynika z najnowszego raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q1 2014” opracowanego przez ADP Polska, wiodącego dostawcę rozwiązań do zarządzania kapitałem ludzkim.

  Czytaj Więcej

 • 2014-05-06

  Globalne firmy korzystają z rozwiązania ADP oferowanego w chmurze umożliwiającego standaryzację procesów płacowych oraz redukcję kosztów operacyjnych

  ROSELAND, N.J. – 6 maja 2014 r. ADP®, wiodący globalny dostawca rozwiązań zarządzania kapitałem ludzkim (Human Capital Management – HCM), rozszerza działalność ze względu na stale rosnącą liczbę firm prowadzących działalność na skalę międzynarodową. Na mocy wprowadzonych zmian, globalne rozwiązanie płacowe ADP Streamline® jest już dostępne w 100 krajach. ADP Streamline stanowi połączenie technologii cloud (tzw. chmury obliczeniowej) z usługami i specjalistyczną wiedzą z zakresu administracji kadr i płac charakterystyczną dla poszczególnych krajów. Usługa umożliwia globalnym organizacjom sprawne zarządzanie systemem płac w środowisku międzynarodowym za pomocą jednej platformy dostępnej w chmurze.

  Czytaj Więcej

 • 2014-02-11

  Raport ADP Polska: Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q4 2013 Wzorowany na National Employment Report® ADP Research Institute® oraz Moody’s Analytics

  Warszawa, Polska – Wtorek, 11 lutego 2014 r.  – W IV kw. 2013 r. przedsiębiorstwa Nowoczesnej Gospodarki odnotowały 5,12 proc. wzrost zatrudnienia wobec analogicznego okresu ubiegłego roku – wynika z najnowszego raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q4 2013” opracowanego przez ADP Polska, wiodącego dostawcę rozwiązań do zarządzania kapitałem ludzkim.

  Czytaj Więcej

 • 2013-10-22

  Raport ADP Polska: Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q3 2013 Metodyka National Employment Report® ADP i Moody’s

  Nowoczesna Gospodarka stale zwiększa zatrudnienie, utrzymując jednocześnie dystans wobec ogółu rynku – wynika z najnowszego raportu ADP Polska, lidera rynku usług naliczania wynagrodzeń i administracji kadr. Awangarda biznesu III kw. 2013 r. zamknęła wzrostem zatrudnienia na poziomie 3,92 proc. (dane ADP) wobec 1,2 proc. regresu na rynku pracy (dane GUS). Na koniec roku zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce ma wzrosnąć o 5 proc. Analiza powstała w oparciu o metodykę opracowaną przez ekspertów ADP i amerykańskiej agencji ratingowej Moody’s.

  Czytaj Więcej

 • 2013-07-30

  INFORMACJE PRASOWE Innowacyjne firmy znów nabrały tempa Raport ADP Polska: Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2013 Metodyka National Employment Report® ADP i Moody’s

  Nowoczesna Gospodarka zwiększyła dynamikę wzrostu zatrudnienia – wynika z raportu ADP Polska, lidera rynku usług naliczania wynagrodzeń i administracji kadr. Najbardziej innowacyjne firmy nie tylko istotnie wyprzedziły cały rynek, odnotowując 3,84 proc. wzrost zatrudnienia wobec 1 proc. regresu na rynku pracy, ale także osiągnęły lepszy wynik w porównaniu do poprzedniego kwartału. Eksperci podtrzymują optymistyczne prognozy – 2013 rok Nowoczesna Gospodarka zamknie wzrostem zatrudnienia na poziomie 5 proc. Analiza powstała w oparciu o metodykę opracowaną przez ekspertów ADP i amerykańskiej agencji ratingowej Moody’s.

  Czytaj Więcej

 • 2013-06-04

  ADP rozszerza obecność w Ameryce Łacińskiej oraz zakres swoich kompetencji dzięki strategicznej transakcji nabycia spółki Payroll S.A.-resp

  SANTIAGO, Chile. – 4 czerwca, 2013 – ADP®, międzynarodowy, wiodący dostawca rozwiązań HCM (zarządzania kapitałem ludzkim) ogłosił dziś nabycie spółki Payroll S.A., dostawcy outsourcingu w obszarze zasobów ludzkich, płac oraz świadczeń pracowniczych na terenie Chile, Argentyny oraz Peru.

  Czytaj Więcej

 • 2013-05-06

  Raport ADP Polska podsumowujący zmiany zatrudnienia w I kw. 2013 r. w porównaniu do I kw. 2012 r.

  Tylko Nowoczesna Gospodarka zakończyła I kwartał 2013 r. wzrostem zatrudnienia – wynika z raportu ADP Polska, firmy specjalizującej się w outsourcingu naliczania wynagrodzeń i administracji kadr. Choć ogólnie rynek pracy odnotował regres, w innowacyjnych firmach zatrudnienie wzrosło o ponad 3 proc., a do końca roku zwiększy się o kolejne 2 punkty procentowe. Analiza powstała w oparciu o metodykę opracowaną przez ekspertów ADP i amerykańskiej agencji ratingowej Moody’s.

  Czytaj Więcej

 • 2013-04-29

  26 proc. polskiego rynku profesjonalnych usług kadrowo-płacowych w rękach ADP

  ADP – lider rynku profesjonalnych usług kadrowo-płacowych – obchodzi 15-lecie działalności w Polsce. Z usług spółki miesięcznie korzysta ponad 50 mln pracowników na świecie, z tego 100 tys. w Polsce. W 2012 r. wartość biznesu ADP Polska przekroczyła 50 mln zł, co stanowiło ponad 26 proc. wartości polskiego rynku zaawansowanych rozwiązań kadrowo-płacowych. Eksperci spółki prognozują, że w 2013 r. zainteresowanie outsourcingiem kadrowo-płacowym wzrośnie o blisko 10 proc.

  Czytaj Więcej

 • 2013-04-12

  Indcydent Pony BotNet

  ROSELAND, N.J., 4 grudnia, 2013 – Spółka ADP® powzięła informacje o kampanii phishingowej, która wiąże się z ujawnieniem danych uwierzytelniających logowania użytkowników będących klientami kliku spółek, w tym ADP. ADP nie ma powodu uważać, że ta kampania została wymierzona konkretnie w spółkę ADP lub jej klientów.

  Czytaj Więcej

 • 2013-02-05

  Raport ADP Polska

  Najłatwiej znaleźć pracę w przedsiębiorstwach z sektora Nowoczesnej Gospodarki – wynika z raportu ADP Polska, firmy specjalizującej się w outsourcingu naliczania wynagrodzeń i administracji kadr. Choć w 2012 r. ogólnie na rynku pracy w Polsce panowała stagnacja, w Nowoczesnej Gospodarce zatrudnienie wzrosło o ponad 6 proc. Eksperci prognozują, że w 2013 r. tendencja wzrostowa zostanie utrzymana i uplasuje się na poziomie 5-10 proc. Analiza powstała w oparciu o metodykę opracowaną przez ekspertów ADP i agencji ratingowej Moody’s w USA.

  Czytaj Więcej

 • 2012-11-08

  TCO – sposób na ograniczenie wydatków w firmie

  Niemal każda firma regularnie dokonuje przeglądu wydajności swoich działów i pracowników. Niejednokrotnie dyrektorzy, managerowie, czy też kierownicy poddawani są presji, aby możliwie w najbardziej optymalny sposób zarządzać zasobami finansowymi, sprzętowymi, a także ludzkimi. Wśród wielu polskich przedsiębiorców nie wykształciła się jednak zasada poddawania ocenie wydajności działu HR, która umożliwia poznanie prawdziwych kosztów posiadania procesów kadrowych.

  Czytaj Więcej

 • 2012-09-27

  Na rynku pracy nie musi być gorzej, choć może być bardziej elastycznie. Podczas gdy cała gospodarka wychwytuje sygnały o nadchodzącej „jesieni”, jej liderzy są już blisko „przedwiośnia”.

  Wbrew niekojącym sygnałom o stagnacji na rynku pracy płynącym z GUS, firmy tzw. nowoczesnej gospodarki (zaawansowane technologicznie, innowacyjne sektory, często z kapitałem zagranicznym, otwarte i elastyczne organizacyjnie) nadal zwiększają zatrudnienie.

   

  Czytaj Więcej

 • 2012-01-24

  Klienci outsourcerów w 2011 r. – MSP czy korporacje?

  Outsourcing to rozwiązanie biznesowe polegające na przekazaniu określonych funkcji firmy na zewnątrz. W praktyce oznacza to przekazanie obsługi np. administracji kadrowej firmie zewnętrznej. Często myśląc o outsourcingu utożsamia się go z usługą skierowaną do dużych firm. Faktem jest, że outsourcing przybył do Polski wraz z inwestycjami zagranicznymi. Co za tym idzie, pierwszymi klientami na naszym rynku były wielkie korporacje. Z czasem jednak te proporcje zaczęły ulegać zmianie. Od paru lat obserwujemy stały wzrost zainteresowania takimi usługami wśród firm z sektora MSP. Można powiedzieć, że mijający rok należał właśnie do takich firm.

  Czytaj Więcej

 • 2012-01-12

  W czasach kryzysu każda firma dąży do minimalizacji kosztów związanych z prowadzeniem działalności biznesowej. Szukając sposobów na oszczędność warto przyjrzeć się wydatkom związanym z funkcjonowaniem działów kadrowych i obsługą płacową.

  W Zachodniej Europie korzystanie z outsourcingu płacowo-kadrowego cieszy się dużą popularnością. Wielu zagranicznych przedsiębiorców i pracowników wyższej kadry zarządzającej ceni sobie korzyści płynące z takich działań. Wraz z coraz liczniejszymi inwestycjami zagranicznymi outsourcing dociera także do Polski. W naszym kraju to stosunkowo młode rozwiązanie, jednak z naszego doświadczenia wynika, że przedsiębiorcy szybko przekonują się do dostawców takich usług.

   

  Czytaj Więcej

 • 2012-01-05

  Czy nadążasz za zmianami w prawie pracy?

  W ubiegłym roku weszło w życie wiele znowelizowanych przepisów w prawie pracy, między innymi w odniesieniu do zasiłków chorobowych, podatku dochodowego od osób fizycznych, zatrudniania osób niepełnosprawnych, czy ochrony danych osobowych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany z punktu widzenia osoby zarządzającej własną firmą.

  Czytaj Więcej

 • 2011-09-14

  ADP opublikowało najnowszą edycję raportu HR „Europe at Work”

  Światowy lider w outsourcingu kadrowo-płacowym, firma ADP, opublikowała tegoroczną edycję raportu „Europe at Work”. Publikacja zawiera przegląd i porównanie najważniejszych zagadnień ekonomicznych i społecznych dotyczących krajów europejskich w czytelnym układzie tabel i wykresów. Najważniejsze kwestie zawarte w raporcie to m.in.: problem bezrobocia, struktura zatrudnienia w europejskich firmach oraz wskaźniki ekonomiczne związane z inwestycjami zagranicznymi. Badania przeprowadzono w 30 krajach europejskich.

  Czytaj Więcej

 • 2011-09-05

  Jak wybrać dostawcę usług outsourcingowych?

  Przedsiębiorcy szukający oszczędności i nowoczesnych rozwiązań powinni zwrócić uwagę na zjawisko rosnącego rynku usług outsourcingu płacowo – kadrowego. Zlecając firmie zewnętrznej obsługę możemy obniżyć koszty przeznaczane dotąd na naliczanie płac i administrację kadrową nawet do 30%. Pojawia się zatem pytanie, jak wybrać odpowiedniego partnera, by współpraca była bezpieczna, efektywna i bezproblemowa? Najpierw należy wykonać czterostopniową analizę: sprecyzować własne potrzeby, świadomie wybrać sprawdzoną firmę, przeanalizować zakres jej usług oraz precyzyjnie skonstruować umowę zabezpieczającą nasze interesy.

  Czytaj Więcej

 • 2011-09-05

  ZMIANY NA STANOWISKU DYREKTORA GENERALNEGO ADP

  Doświadczony ekspert zastępuje Gary’ego Butlera

  Firma ADP ogłosiła 9 listopada, że decyzją Rady Dyrektorów Carlos A. Rodriguez otrzymał awans na stanowisko Prezesa i Dyrektora Generalnego. Rodriguez zastępuje na tym stanowisku Gary’ego C. Butlera, który po 37 latach pracy w ADP odchodzi na emeryturę. Gary C. Butler obejmował stanowisko Dyrektora Generalnego od roku 2006. W tym czasie zarówno przychody, jak i zyski znacząco wzrosły, a firma jest w dobrej kondycji umożliwiającej jej dalszy zyskowny rozwój.

  Czytaj Więcej

 • 2011-06-08

  Trendy i perspektywy rozwoju firm outsourcingowych w Polsce

  Autor: Przemysław Budzbon, Dyrektor Zarządzający ADP Polska

  Czytaj Więcej

 • 2011-02-22

  Inwestycje - Wyzwania i bariery działów HR

  Autor: Przemysław Budzbon, Dyrektor Zarządzający ADP Polska

  Czytaj Więcej

 • 2011-10-29

  ADP finalizuje transakcję z Byte Software House we Włoszech

  ADP, światowy dostawca usług naliczania płac i administracji kadrowej, lider na polskim rynku (wg raportu IDC 2010), poinformowała, że sfinalizowana została transakcja z Sofipa SGR, akcjonariuszem firmy Byte Software House (BSH), w wyniku której ADP stała się posiadaczem akcji Byte Software House. Transakcja weszła w życie w dniu 29 października 2010 roku. Wartość transakcji jest szacowana na ok. 33 milionów euro. Celem transakcji jest optymalizacja oferty skierowanej do klientów obu firm.

  Czytaj Więcej

 • 2011-01-17

  Rok 2011 w outsourcingu płacowo-kadrowym według ADP

  Aktualnie z rozwiązań outsourcingu płacowo-kadrowego korzysta w Polsce od 4 do 10% firm, w zależności od segmentu rynku. Wbrew panującemu kryzysowi, coraz więcej przedsiębiorstw dostrzega realne korzyści płynące z korzystania z usług zewnętrznych dostawców. Przyszłość outsourcingu w Polsce zapowiada się zatem optymistycznie.

  Czytaj Więcej

 • 2011-08-06

  Nowe uprawnienia dla ojców

  Na początku tego roku w życie weszły nowe przepisy, które dają młodym ojcom dodatkowe uprawnienia. Pracownicy – ojcowie dzieci do pierwszego roku życia mogą korzystać z tzw. urlopu ojcowskiego.

  Czytaj Więcej

 • 2011-05-18

  Jakość usług oferowanych przez ADP poświadcza standard SAS 70

  ADP jest jedną z niewielu firm outsourcingowych oraz jedynym dostawcą usług kadrowo-płacowych w Polsce, który podlega audytowi według amerykańskiego standardu SAS 70. Audyt ten potwierdza wysoką wiarygodność ADP jako zewnętrznego dostawcy usług oraz gwarantuje najwyższą jakość, kontrolę i bezpieczeństwo danych.

  Czytaj Więcej

 • 2011-03-22

  Rozliczanie czasu pracy

  Jednym z licznych obowiązków przed jakimi staje pracodawca jest prawidłowe rozliczanie czasu pracy pracowników. Przepisy prawa w tym zakresie są bardzo skomplikowane, a błąd może kosztować pracodawcę wiele problemów.

  Czytaj Więcej

 • 2011-09-16

  Rusza III edycja seminariów „Ludzie najważniejszym kapitałem firmy”

  Już 16 września 2009 r. rozpocznie się III edycja seminariów, których partnerem jest firma ADP Polska. Cykl regionalnych seminariów Nowoczesna Firma „Ludzie najważniejszym kapitałem firmy” obejmie spotkania w 8 miastach. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

  Czytaj Więcej

 • 2008-11-22

  ADP zdobywa tytuł Innowacyjnego Przedsiębiorstwa

  ADP zwyciężyła w tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez HROA Europe. Spółka otrzymała nagrodę w kategorii Innovative Organizations (Innowacyjne Przedsiębiorstwa), wspólnie z firmą Schindler. Nagroda ta przyznawana jest już po raz trzeci. Wyboru dokonali członkowie HROA Europe obecni na konferencji, która odbyła się w dn. 18-20 listopada 2008 r. w Brukseli.

  Czytaj Więcej

 • 2008-10-21

  ADP na NASDAQ

  Od 21 października br. Spółka Automatic Data Processing LLC. (ADP), lider rynku outsourcingu usług kadrowo-płacowych, notowana będzie na NASDAQ Stock Market. Dotychczas, od 1961 r., firma notowana była na NYSE (Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych). 

  Czytaj Więcej

 • 2008-06-25

  Dyplom dla Partnera PSZK - firmy ADP

  Dyplom dla Partnera PSZK - firmy ADP

  Czytaj Więcej

 • Kontakt

  * require fields

  Skontaktuj się z nami!

  Masz pytania? Eksperci i doradcy ADP odpowiedzą na każde z nich.