Serwis prawny ADP

Serwis informacyjny z zakresu
prawa pracy, PIT oraz
ubezpieczeń społecznych

16/02/2017
W dniu 2 grudnia 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, która podwyższa od 1 marca 2017 r. najniższą emeryturę i rentę do kwoty 1 000 zł. Ustawa zmienia też zasady waloryzacji świadczeń.
16/02/2017
W dniu 5 stycznia 2017 r. ogłoszono tekst ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Nowela przewiduje obniżenie od 1 października 2017 r. wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
16/02/2017
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw zakładający indywidualne konta dla każdego płatnika składek ZUS.
16/02/2017
Pracownik, który dostaje od pracodawcy zryczałtowany zwrot kosztów używania prywatnego samochodu dla celów służbowych, musi zapłacić od niego PIT, uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 3 lutego 2017 r. sygn. akt: I SA/Lu 864/16.
08/12/2016
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw. Nowela zakłada rewolucyjną zmianę, zgodnie z którą umowy pracownic tymczasowych w ciąży będą przedłużać się do dnia porodu, analogicznie jak w przypadku zatrudnionych na podstawie umów o pracę.
08/12/2016
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opracowało projekt ustawy z 19 października 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.
08/12/2016
21 października 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych mającą na celu podniesienie kwoty emerytury i renty wolnej od egzekucji.
08/12/2016
W dniu 21 listopada Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Celem noweli jest wprowadzenie ograniczenia czasowego w zakresie wydawania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych decyzji ustalającej wysokość kwoty nienależnie pobranego świadczenia.
08/12/2016
Po pierwszym czytaniu na posiedzeniu Sejmu jest już przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.
19/09/2016
Do rozpatrzenia przez Radę Ministrów trafił projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. Zgodnie z nim, pracodawcy będą zobowiązani do zapewnienia osobom zatrudnionym na umowie o pracę wynagrodzenia w wysokości co najmniej 2 tys. zł brutto. To podwyżka o 150 zł w stosunku do obowiązującej w 2016 r. płacy minimalnej.
19/09/2016
Na etapie konsultacji społecznych jest projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców opracowany przez Ministerstwo Rozwoju.
19/09/2016
Zgodnie z zapisami ustawy z 19 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, pracodawcy, którzy w wyniku naruszenia przepisów, np. opóźnienia w ponoszeniu kosztów płacy lub błędów w ich wyliczeniu, muszą zwrócić do PFRON nienależnie uzyskane dopłaty do wynagrodzeń osób z dysfunkcjami zdrowotnymi, będą mogli występować do prezesa funduszu o ich rozłożenie na raty.
19/09/2016
Szeroki zakres zmian w zakresie dostępu cudzoziemców do rynku pracy przewiduje opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.
19/09/2016
Resort Rozwoju opublikował projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.
27/07/2016
Po pierwszym czytaniu na posiedzeniu Sejmu jest już nowelizacja Kodeksu pracy przewidująca wydłużenie do 30 dni i ujednolicenie terminów dotyczących składania przez pracowników powództw z zakresu prawa pracy związanych z wypowiedzeniem, przywróceniem do pracy lub odszkodowaniem oraz żądaniem nawiązania umowy o pracę.
27/07/2016
Prezydent podpisał ustawę nowelizującą kodeks pracy, która wprowadza obowiązek pisemnego zawarcia umowy o pracę lub potwierdzenia na piśmie jej warunków przed dopuszczeniem do pracy. Zmiana ma wejść w życie 1 września 2016 r. 
27/07/2016
Do podpisu przez Prezydenta trafiła już nowelizacja kodeksu pracy zakładająca doprecyzowanie zasady ochrony praw pracowniczych kobiet, które są w ciąży lub karmią dziecko piersią.
27/07/2016
Sejm w dniu 7 lipca przyjął nowelizację ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw.
17/06/2016
Do Sejmu wpłynął opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekcie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw, poza minimalną stawką godzinową proponuje się inną ważną zmianę.
17/06/2016
W związku z wchodzącą w życie 1 lipca 2016 r. nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, zmianie ulegną druki INF-D-P oraz Wn-D.
17/06/2016
W dniu 20 maja Sejm uchwalił projekt ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Zmiany dotyczą m.in. określenia zasad ochrony pracowników oraz współpracy Państwowej Inspekcji Pracy z podobnymi instytucjami w innych państwach.
17/06/2016
Rada Ministrów przygotowała projekt rozporządzenia w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej prawa pracy. Zgodnie z jego zapisami, w czasie trwającej 18 miesięcy kadencji, Komisja ma za zadanie, bazując na rozwiązaniach przygotowanych przez poprzedników, opracować nowy Kodeks pracy i Kodeks zbiorowego prawa pracy.
10/05/2016
Druk nr 435
Projektodawcy proponują wprowadzić skrócony czas pracy wynoszący 4 godziny w Wielki Piątek oraz Wigilię. Wielki Piątek jest drugim dniem Triduum Paschalnego, dniem sądu, męki i śmierci Chrystusa.
10/05/2016
Sejmowa komisja ds. zmian w kodyfikacjach wydała pozytywną opinię rządowemu projektowi nowelizacji Kodeksu pracy. Wprowadzone zmiany mają zlikwidować tzw. syndrom pierwszej dniówki.
31/03/2016
Do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu skierowano projekt nowelizacji Kodeksu Pracy zakładający wydłużenie terminu na złożenie przez pracownika odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę. Obowiązująca regulacja przewiduje, że pracownik ma możliwość odwołania się do sądu pracy w terminie jedynie 7 dni od dnia doręczenia mu pisma wypowiadającego umowę o pracę.
31/03/2016
Zgodnie z art. 38 ustawy o emeryturach pomostowych, 31 marca upływa termin, w którym pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze muszą przesłać do ZUS dane o opłacaniu za nich dodatkowych składek (druk ZUS ZSWA).
31/03/2016
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej opracowało projekt nowelizacji Kodeksu Pracy, którego celem jest harmonizacja polskiego prawa z przepisami UE o równości szans i traktowania kobiet i mężczyzn w pracy.
31/03/2016
W dniu 26 lutego 2016 r . Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydał Obwieszczenie w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
22/02/2015
Do opiniowania trafił projekt zmiany Kodeksu pracy, który zakłada wprowadzenie obowiązku potwierdzania pracownikowi na piśmie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy. Jeśli pracodawca nie podpisze z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy, będzie musiał wręczyć mu pismo z ustaleniami dotyczącymi stosunku pracy.
22/02/2015
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej opracowało projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnych wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy zakładający wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla osób na umowach zlecenia i o świadczenie usług. Celem zmian jest przeciwdziałanie nadużywaniu umów cywilnoprawnych przez pracodawców. To także ważny postulat związków zawodowych.
22/02/2015
W dniu 28 października 2015 r. Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu sprawy z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, ze zm.) w zakresie, w jakim nie przewiduje mechanizmu korygowania kwoty zmniejszającej podatek, gwarantującego co najmniej minimum egzystencji i uznał, że przepis ten jest niezgodny z art. 2 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
22/02/2015
W dniu 28 października 2015 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w zakresie, w jakim dotyczy pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców, uzyskujących przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych niższe niż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jest niezgodny z art. 92 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 i 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
29/01/2015
W dniu 2 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła szereg zmian dotyczących uprawnień rodzicielskich.
29/01/2015
W dniu 1 lutego 2016 r. upływa termin składania Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe - ZUS IWA za rok 2015.
29/01/2015
Z dniem 1 stycznia 2016 r. zaczął obowiązywać system elektronicznego obiegu zwolnień lekarskich, którego ma na celu stopniowe wyeliminowanie zwolnień w formie papierowej. Intencją ustawodawcy było uproszczenie przekazywania informacji o zwolnieniu lekarskim, a w konsekwencji przyspieszenie tego procesu.
29/01/2015
Z dniem 1 stycznia 2016r. zmianie uległy zasady dotyczące obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń (w tym od kilku umów zleceń zawieranych przez danego zleceniobiorcę).
29/01/2015
Od 1 grudnia 2015 r. w życie weszły nowe przepisy regulujące rozłożenie na raty płatności zaległych składek na ubezpieczenia społeczne. Zmiany wprowadziła ustawa z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 689).
29/01/2015
Od 2016 roku pracodawcy mają weryfikować status rezydencji podatkowej pracownika,
a więc m.in. ustalać, w którym kraju ta osoba posiada centrum interesów osobistych i gospodarczych i ile dni przebywa na terytorium Polski.
20/11/2015
Zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych i innych ustaw, od dnia 1 stycznia 2016 r. zmianie ulegną m. in. zapisy ustawy o świadczenia pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa.
20/11/2015
Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków.
20/11/2015
W dniu 18 września br. ogłoszono tekst nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.
20/11/2015
W dniu 25 września uchwalona została nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
20/11/2015
W odpowiedzi na poselską interpelację nr 33941 (w sprawie zmian ustawy – Kodeks pracy w odniesieniu do osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności i niezdolności do pracy na czas określony), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w dniu 27 sierpnia 2015 r. zajęło stanowisko w sprawie.
07/10/2015
W życie weszła już nowelizacja Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Nowela dostosowuje polskie przepisy do regulacji unijnych. (dyrektywa Rady nr 94/33/WE z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych i nowy zharmonizowany system klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, opierający się na globalnie zharmonizowanym systemie klasyfikacji i oznakowania chemikaliów).
07/10/2015
W dniu 21 sierpnia br. ogłoszono treść ustawy nowelizującej Kodeks Pracy. Nowelizacja zawiera rewolucyjne zmiany, m. in. w celu ograniczenia nadużywania terminowych umów o pracę.
07/10/2015
31 sierpnia br. ogłoszono tekst tzw. ustawy prorodzinnej będącej nowelizacją Kodeksu Pracy, która upraszcza system urlopów związanych z opieką nad dzieckiem oraz ma ułatwić korzystanie z elastycznych form czasu pracy ze względu na obowiązki rodzinne.
07/10/2015
W dniu 14 września ogłoszono tekst rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r.
07/10/2015
Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o praktykach absolwenckich oraz niektórych innych ustaw. Ma on na celu dostosowanie przepisów krajowych do regulacji unijnych w kwestii ułatwienia przechodzenia młodych osób z etapu kształcenia do etapu pracy zawodowej.
10/08/2015
Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2015 r. III UZP 2/15, ubezpieczenia społeczne członka zarządu
w spółce prawa handlowego mają charakter obowiązkowy.
10/08/2015
W dniu 30 lipca br. ogłoszono tekst nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa i niektórych innych ustaw.
10/08/2015
Na podpis Prezydenta RP oczekuje przyjęta przez Sejm
i Senat ustawa o radzie dialogu społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, która ustanawia nowe zasady konsultowania i negocjowania ze stroną społeczną kwestii związanych z zatrudnieniem i rynkiem pracy.
10/08/2015
Pod obrady Senatu trafiła nowelizacja Ordynacji podatkowej zakładająca m.in. prostsze procedury dla firm oraz skuteczniejszą administrację fiskalną poprzez uszczelnienie systemu poboru podatków.
10/08/2015
Po pierwszym czytaniu w Sejmie jest już poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
04/06/2015
Z dniem 24 marca 2015 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych.
04/06/2015
Znajdująca się już w Senacie, nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw zakłada poszerzenie kręgu osób uprawnionych do zasiłku macierzyńskiego.
04/06/2015
Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o PIP oraz ustawy o emeryturach pomostowych przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Proponowane rozwiązania mają na celu rozszerzenie zadań PIP o kontrolę prowadzonego przez pracodawcę wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym.
04/06/2015
W dniu 19 maja 2015 r. opublikowano nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Nowela ma na celu rozszerzenie uprawnienia płatników o odroczenie oraz rozłożenie na raty płatności zaległych składek na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego.
04/06/2015
Sejm uchwalił nowelizację ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.
04/05/2015
W celu ochrony pracowników na urlopach związanych z opieką nad dziećmi przed rozwiązaniem umowy o pracę, w ramach programu „Dobry klimat dla rodziny”, Kancelaria Prezydenta przygotowała projekt ustawy rodzinnej, który znacznie modyfikuje dotychczasowe zasady korzystania z uprawnień rodzicielskich.
30/04/2015
Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
30/04/2015
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opracowało projekt nowelizacji Kodeksu Pracy. Propozycja zawiera rewolucyjne zmiany, m. in. w celu ograniczenia nadużywania terminowych umów o pracę.
18/03/2015
Do Sejmu wpłynął stworzony przez Kancelarię Prezydenta projekt nowelizacji ordynacji podatkowej (14.01 odbyło się pierwsze czytanie, po którym projekt trafił do Komisji Finansów Publicznych).
18/03/2015
Na etapie konsultacji publicznych znajduje się projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczący nowelizacji rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.
18/03/2015
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt zmian do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz innych ustaw. Nowelizacja zakłada, wprowadzenie możliwości korzystania z urlopów rodzicielskich również przez samotnych ojców.
18/03/2015
W Sejmie znalazł się już projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zmieniający zasady odraczania i rozkładania na raty zaległych składek, pobranych przez pracodawcę z wynagrodzenia pracownika, ale jeszcze niewpłaconych do ZUS.
12/01/2015
W celu dostosowania krajowych przepisów do norm prawa europejskiego (rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014), z dniem 1 stycznia 2015 r. nowelizacji uległa ustawa o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
12/01/2015
W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2015 r. obowiązku ubezpieczenia emerytalnego
i rentowego dla członków rad nadzorczych sprawujących tę funkcję odpłatnie, niezbędne jest znowelizowanie rozporządzenia w sprawie wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych.
12/01/2015
Wchodząca w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej znosi pewne obowiązki płatników.
22/12/2014
W związku z nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zmodyfikowane zostają regulacje z zakresu miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
22/12/2014
Z dniem 1 stycznia 2015 r. w życie wchodzi nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
22/12/2014
W celu uelastycznienia gospodarowania czasem pracy i uzyskiwania przez pracowników wyższego wynagrodzenia, proponuje się wprowadzenie możliwości wypłaty pracownikowi stosownego dodatku do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w dniu wolnym od pracy (w sobotę), zamiast dodatkowego dnia wolnego. Projekt ma usunąć różnicę w zasadach rekompensowania pracownikom pracy wykonywanej w dni wolne od pracy.
22/12/2014
Wchodząca w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. 2014 poz. 1662)., w art. 9 nowelizuje ustawę o ochronie danych osobowych.
22/12/2014
Modyfikacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych poszerza kręg podmiotów objętych obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym o członków rad nadzorczych.
22/12/2014
Nowela przepisów zakłada wprowadzenie uproszczonego, ryczałtowego systemu rozliczania użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych przez pracownika.
22/12/2014
Nowelizacja przewiduje zmianę art. 229 § 1 Kodeksu Pracy, mówiącego o obowiązkowych wstępnych badaniach lekarskich, którym mają poddać się pracownicy przyjmowani do pracy, przenoszeni na stanowisko, w których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, jak również przenoszeni na inne stanowisko pracownicy młodociani.
22/12/2014
W celu usprawnienia i poprawy efektywności procesu wystawiania zwolnień lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, zaproponowano zmiany, polegające na wprowadzeniu systemu wystawiania i przesyłania zwolnień w formie elektronicznej.
10/09/2014
W nawiązaniu do poprzednio już sygnalizowanych w newsletterze zasad dot. czasu pracy pracowników niepełnosprawnych, należy również wyjaśnić, że zmiany te bezpośrednio wpływają na wynagrodzenie tych pracowników.
10/09/2014
Z dniem 1 stycznia 2015 roku planuje się wejście w życie nowych zasad dotyczących zwolnień lekarskich, poprzez rozpowszechnienie elektronicznego systemu wystawiania zwolnień lekarskich.
10/09/2014
Dnia 8 lipca 2014 roku TK wypowiedział się w sprawie opodatkowania świadczeń, które mogą być potencjalnie otrzymane ze stosunku pracy, ale także są związane z działalnością gospodarczą, którą prowadzi pracodawca.
10/09/2014
Zgodnie z art. 153 § 1 KP (Dz. U. 1998.21.94 – j.t. z późn. zm.) : „Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku”.
10/09/2014
Każdy nowy pracownik podlega badaniom wstępnym. Jednakże zgodnie z art. 229 § 1 KP (Dz. U. 1998.21.94 z późn. zm.) osoby, które są przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub stanowisko, które posiada takie same warunki pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą nie podlegają badaniom lekarskim.
30/06/2014
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało 1750 złotych jako płacę minimalną w 2015 roku. Dnia 10 czerwca 2014 roku rząd przyjął propozycję Ministerstwa Pracy. Aby propozycja płacy minimalnej weszła w życie, potrzebne są jeszcze konsultacje Komisji Trójstronnej (przedstawiciele rządu, związków zawodowych, organizacji pracodawców), które przedstawią rządowi swoją propozycję. Jeżeli Komisja Trójstronna nie przedstawi swojej propozycji to rząd w terminie do 15 września 2014 roku zobowiązany będzie ustalić wysokość wynagrodzenia minimalnego, które nie może być niższe od pierwszej propozycji, czyli 1750 zł.
30/06/2014
Ustawa z dnia 14 marca 2014 roku ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2014. Poz. 598) wprowadziła kilka zmian związanych z Funduszem Pracy oraz Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
30/06/2014
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz. U. 2013. 1650) wprowadziła zmiany odnośnie sytuacji cudzoziemców. Ustawa weszła w życiem 1 maja 2014 roku.
30/06/2014
Dnia 10 czerwca 2014 roku została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej.
30/06/2014
Dnia 10 czerwca 2014 roku została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej.
30/06/2014
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie o sygnaturze II PK 273/13 orzekł, że wstrzymanie wypłaty nagrody odroczonej w sytuacji odejścia pracownika do konkurencyjnej firmy jest niezgodne z prawem.
30/06/2014
Dnia 26 marca 2014 roku SN w wyroku o sygnaturze II PK 175/13 orzekł, że dopuszczalne jest umowne postanowienie, które skraca okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony.
31/05/2014
TSUE w wyroku z dnia 17 lipca 2008 roku, w sprawie C-303/06 (S. Coleman przeciwko Attridge Law, Steve Law) wypowiedział się w temacie dotyczącym równego traktowania w zatrudnieniu. Wyrok dotyczył udzielenia odpowiedzi w trybie prejudycjalnym w zakresie wykładni dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 roku, ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zatrudnieniu i pracy (Dz. U. L.303.s.16).
31/05/2014
Zgodnie z art.41 KP (Dz. U. 1998.21.94 – j.t.) pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Artykuł ten odnosi się do urlopu pracownika tj. zarówno wypoczynkowego jak i bezpłatnego, a katalog usprawiedliwionej nieobecności jest otwarty i możemy do niego zaliczyć np. czas choroby lub opieki nad dzieckiem. Przepis ten odnosi się tylko do sytuacji, w której umowa o pracę jest rozwiązywana za wypowiedzeniem przez pracodawcę.
31/05/2014
Zgodnie z art. 128 § 1 KP (Dz. U. 1998.21.94- j.t) czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscy wyznaczonym do wykonywania pracy.
31/05/2014
Od 1 maja 2014 roku informacje dotyczące zabezpieczenia społecznego w krajach UE będą przekazywane w sposób elektroniczny. Jednym z zadań członków (państw) UE jest koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, które obecnie odbywa się w wersji papierowej. Od maja wszystkie państwa członkowskie UE obowiązane są przekazywać w sposób elektroniczny dane dotyczące zabezpieczenia społecznego (bezpośrednio za pomocą wspólnej bezpiecznej sieci). Celem koordynacji jest wymiana danych pomiędzy państwami członkowskimi, które są niezbędne do ustalenia praw i obowiązków ubezpieczonych i świadczeniobiorców.
06/05/2014
Od 1 maja 2014 roku informacje dotyczące zabezpieczenia społecznego w krajach UE będą przekazywane w sposób elektroniczny. Jednym z zadań członków (państw) UE jest koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, które obecnie odbywa się w wersji papierowej.
06/05/2014
25 marca 2014 roku projekt zmiany ustawy o zmianie systemów ubezpieczeń społecznych oraz niektórych ustaw – druk sejmowy 2242 został skierowany na I czytanie w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Projekt ten dotyczy rozszerzenia kręgu podmiotów podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym o osoby będące członkami rad nadzorczych.
06/05/2014
Sąd Najwyższy w wyroku z 24 października 2013 roku o sygn. II PK 25/13 uznał, że pracownik może rozwiązać umowę o pracę w ciągu miesiąca od momentu, gdy powinien otrzymać pensję, w sytuacji, gdy jej nie otrzyma.
06/05/2014
Dnia 12 marca 2014 roku Parlament Europejski przyjął przepisy projektu rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz projektu dyrektywy w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych przez właściwe organy w celu zapobiegania dochodzenia, wykrywania lub ścigania przestępstw lub wykonywania sankcji karnych i swobodnego przepływu tych danych.
06/05/2014
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 13 marca 2014 roku o sygn. C-38/13, orzekł, że okres wypowiedzenia osób pracujących na czas określony, które wykonują obowiązki podobne do osób pracujących na czas nieokreślony jest niezgodny z przepisami Unii Europejskiej, tj. porozumieniem ramowym w sprawie pracy na czas określony, zawartym w dniu 18 marca 1999 roku, zwanym „porozumieniem ramowym” , stanowiącym załącznik do dyrektywy Rady 99/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 roku dotyczącej porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC), (Dz. U. L. 175).
27/03/2014
Sąd Najwyższy w wyroku z 14 listopada 2013 roku (Sygn. II PK 37/13) oddalił skargę kasacyjną powódki od wcześniejszego wyroku, stwierdzając, że w przypadku odmowy wykonania polecenia świadczenia pracy przez powódkę pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia.
27/03/2014
Zdaniem GIODO nie można ujawniać przynależności związkowej pracownika nawet w sytuacji wystąpienia zwolnień grupowych.
27/03/2014
Dnia 10 lutego 2014 roku Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy – Kodeks Pracy (Dz. U. 2014.208).
27/03/2014
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej wprowadziła zmiany do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2013. 1645, art. 3 ww. ustawy). Zmiany te dotyczą wysokości dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.
27/03/2014
W momencie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy obowiązkiem pracodawcy jest wydanie pracownikowi niezwłocznie świadectwa pracy (zgodnie z art. 97 § 1 ustawy - Kodeks Pracy, Dz. U. 1998. 21.94 – j.t).
26/07/2010
Naczelny Sąd Administracyjny, uchwałą z dnia 24 maja 2010 r. (II FPS 1/10) określił skutki prawnopodatkowe związane z korzystaniem przez pracowników z opieki medycznej, finansowanej przez pracodawców.
26/07/2010
Z dniem 16 lipca 2010 r. weszła w życie nowelizacja przepisów kodeksu pracy (ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy – kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. nr 105, poz. 655), w wyniku której nastąpiła zmiana zasad regulujących podnoszenie przez pracowników kwalifikacji zawodowych.
30/04/2010
Z dniem 3 kwietnia 2010r. weszła w życie nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców. Przepisy nowelizujące zostały zamieszczone w ustawie z dnia 12 lutego 2010r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 43, poz. 246).
30/04/2010
Z dniem 31 marca 2010r. weszła w życie ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 40, poz. 223)
30/04/2010
Z dniem 1 maja 2010r. wejdą w życie rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29.04.2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16.09.2009r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia.
30/04/2010
W dniu 9 kwietnia 2010r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst ustawy został przekazany do Senatu RP).
22/02/2010
Mając na uwadze liczne zmiany przepisów prawa jakie nastąpiły w 2009r. w części dotyczącej świadczenia usług, poniżej przedstawiamy skrótowe podsumowanie tych zmian w aspekcie usług świadczonych przez ADP Polska
07/12/2009
Z dniem 1 stycznia 2010r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów Kodeksu pracy (na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 237, poz. 1654), przyznająca pracownikom dodatkowe uprawnienia związane z rodzicielstwem.
07/12/2009
Z dniem 1 stycznia 2010r. zleceniobiorca (czyli w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z KC, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia) oraz osoba z nim współpracująca, bez względu na dotychczasowe rozróżnienie pracy w siedzibie/poza siedzibą, będzie podlegać składce na ubezpieczenie wypadkowe.
07/12/2009
W komunikacie z dnia 12 listopada Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że z końcem grudnia 2009r. zaprzestanie wydawania i potwierdzania papierowych legitymacji ubezpieczeniowych.
07/12/2009
Z dniem 1 stycznia 2010r. wejdzie w życie część przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. nr 237, poz. 1656). Najważniejsze zmiany, jakie dotyczą pracodawców koncentrują się wokół ustalenia wykazu stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
07/12/2009
Z dniem 3 listopada 2009r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia urlopowego. Zmiana została opublikowana w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2009r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 174, poz. 1353).
07/12/2009
Z dniem 12 listopada 2009r, weszła w życie zmiana do ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Nowelizacja została opublikowana w Dz.U. nr 179, poz. 1383.
09/10/2009
Zawarcie długotrwałej umowy terminowej po to, ażeby można ją w dowolnym momencie swobodnie rozwiązać, pozostaje w sprzeczności ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa do zatrudnienia terminowego i z zasadami współżycia społecznego (wyrok Sądu Najwyższego z 25 lutego 2009r., II PK 186/08, LEX nr 512994).
W dniu 25 września 2009r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. W wyniku nowelizacji na pracodawców zostaną nałożone nowe obowiązki związane z rocznym obliczeniem podatku za zatrudnionych pracowników.
09/10/2009
W dniu 18 września br. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o języku polskim. W świetle tych przepisów umowy z zakresu prawa pracy należy sporządzać w języku polskim.
11/09/2009
Z dniem 1 września br. weszła w życie ustawa nowelizująca ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009r., nr 71, poz. 609). O treści tych przepisów pisaliśmy w poprzednim newsletterze prawnym.
11/09/2009
Równocześnie z pakietem antykryzysowym (w dniu 22 sierpnia br.) weszły w życie przepisy ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 125, poz. 1037).
04/08/2009
W wyniku kolejnej już nowelizacji przepisów Kodeksu pracy, ustawodawca ograniczył obowiązki pracodawców dot. ochrony przeciwpożarowej.
04/08/2009
W dniu 30 lipca 2009r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 1 lipca 2009r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, przy czym ma charakter czasowy, gdyż będzie obowiązywać do 31 grudnia 2011r.
04/08/2009
W Dz.U. Nr 115, poz. 971 opublikowano rozporządzenie MPiPS z dnia 10 lipca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
10/07/2009
Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, w świetle której pracownik, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach przez sąd pracy po ustaleniu, że wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę na czas nieokreślony było nieuzasadnione lub naruszało przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, nie ma prawa do odszkodowania na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego ponad przysługujące mu na podstawie art. 47 Kodeksu pracy wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy.
10/07/2009
Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy wyjaśnił, że pracownik, który nie przepracował pełnego miesiąc (wskutek np. choroby) nie zachowuje prawa do ryczałtu w pełnej wysokości.
09/07/2009
Z dniem 3 lipca weszły w życie przepisy nowelizujące Kodeks pracy w części dotyczącej chorób zawodowych.
Nowelizacja nastąpiła wskutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego orzekającego o niezgodności z Konstytucją RP przepisów Kodeksu pracy (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2008r. sygn. akt P 23/07, Dz.U. nr 116, poz. 740).
04/06/2009
Zmiany wynikają z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. nr 71, poz. 609).
04/06/2009
Nowelizacja wynika z ustawy z dnia 7 maja 2009r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców (Dz.U. nr 79, poz. 670).
04/06/2009
Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę (z 13 maja 2009r., sygn. akt I UZP 4/09), zgodnie z którą decyzja o odpowiedzialności członka zarządu spółki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne może być wydana dopiero po stwierdzeniu bezskuteczności egzekucji z majątku spółki w odrębnym postępowaniu egzekucyjnym.
04/05/2009
W Dz.U. nr 43, poz. 350 (z dnia 18 marca 2009r.) opublikowano rozporządzenie MPiPS z dnia 16 marca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i skutków.
04/05/2009
Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 31 marca 2009r. (sygn. akt K28/08; opubl. w Dz.U. nr 58, poz. 485 z dnia 10 kwietnia 2009r.) orzekł, że przepisy dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników są niezgodne z Konstytucją RP. Wyrok Trybunału dotyczy art. 103 Kodeksu pracy oraz wydanego na jego podstawie rozporządzenia MEN oraz MPiPS z dnia 12 października 1993r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U. nr 103, poz. 472 z późn. zm.)
04/05/2009
Z dniem 18 marca 2009r. weszło w życie rozporządzenie MPiPS z 09.03.2009r. (opublikowane w Dz.U. nr 43, poz. 349 w dniu 18 marca 2009r.) w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
30/03/2009
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 20.01.2009r. (sygn. akt III/SA/Wa 1916/08 ponownie potwierdził, że w przypadku gdy wartości świadczeń medycznych nie można przyporządkować do świadczeń uzyskiwanych przez konkretnego pracownika (np. opłata wnoszona jest ryczałtowo za określoną grupę pracowników bez względu na to czy pracownik korzystał, czy też nie korzystał z usług medycznych), to brak jest podstaw do ustalenia dla konkretnego pracownika kwoty przychodu uzyskanego z tytułu finansowania przez pracodawcę kosztów usług medycznych, a tym samym błędne jest stwierdzenie, że pracownik uzyskał przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
30/03/2009
Ustawą z dnia 19 grudnia o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2009r., nr 18, poz. 97) dokonano również zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 22 ustawy).
30/03/2009
Wyrokiem z dnia 26 lutego 2009r. (sygn. akt III SA/Wa 2019/08) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że ubezpieczenie członków zarządu jak też członków rady nadzorczej w spółce kapitałowej od odpowiedzialności cywilnej nie stanowi przychodu tych osób w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
27/02/2009
Od dnia 19 lutego 2009r. możemy obliczyć odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2009r.
Nowe obowiązki pracodawcóww świetle ustawy z dnia 21.11.2008 r. – o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz.U.Nr 223, poz. 1460, dotyczące m.in. wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji pracowników.
27/02/2009
W uchwale z 21 stycznia 2009r. (sygn. akt II PZP 13/08) Sąd Najwyższy wskazał, że osiągnięcie wieku emerytalnego przez pracownika nie może stanowić wyłącznej przyczyny rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy.
27/02/2009
W uchwale z 21 stycznia 2009r. (sygn. akt II PZP 13/08) Sąd Najwyższy wskazał, że osiągnięcie wieku emerytalnego przez pracownika nie może stanowić wyłącznej przyczyny rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy.
27/01/2009
Z dniem 07 stycznia 2009r. weszła w życie ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o emeryturach kapitałowych (Dz.U. nr 228, poz. 1507), która zniosła obowiązek rozwiązania umowy o pracę w celu wypłaty świadczeń emerytalnych.
27/01/2009
Z dniem 1 lutego 2009r. wejdą w życie przepisy nowelizujące Kodeks pracy w części dotyczącej wynagrodzenia chorobowego. Nowelizacja została zawarta w ustawie z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 6, poz. 33).
02/01/2009
Ustawa została uchwalona przez Sejm RP i przekazana Prezydentowi RP do podpisania. Tekst ustawy nie został jeszcze opublikowany w Dzienniku Ustaw (informację przygotowano na podstawie tekstu ustawy przekazanego Prezydentowi RP).
02/01/2009
Nowelizacja wpływa na dwie grupy obowiązków pracodawcy, mianowicie: przestrzegania zasad równego traktowania w zatrudnieniu, oraz obowiązków pracodawcy w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy.
25/11/2008
Prezydent RP w dniu 24 listopada 2008r. podpisał ustawę z dnia 6 listopada 2008r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepisy ustawy wejdą w życie w trzech terminach: od 1 grudnia 2008r., od 1 stycznia 2009r. oraz od 1 stycznia 2010r. Najważniejsze zmiany:
25/11/2008
1. Definicja podróży służbowej.
W uchwale składu 7 sędziów SN w dniu 19 listopada 2008r. (II PZP 11/08) wskazał, że kierowca transportu międzynarodowego odbywający podróże w ramach wykonywania umówionej pracy i na określonym obszarze jako miejsce świadczenia pracy nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 775 § 1 Kodeksu pracy. Uchwała została podjęta przy 1 zdaniu odrębnym, ale będzie miała znaczące skutki w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy. Szczegółowe omówienie podjętej uchwały nastąpi z chwilą opublikowania jej uzasadnienia.
25/11/2008
Prezydent RP w dniu 13 listopada 2008r. podpisał ustawę z dnia 10 października 2008r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Nowelizacja wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2008r.
19/09/08
Zakład Ubezpieczeń Społecznych na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24.06.2008r. (sygn. SK 16/06, opubl. w Dz.U. nr 119, poz. 771)) zrewidował swoje dotychczasowe stanowisko w zakresie ustalania podstawy wymiaru zasiłków.
18/09/2008
W wyniku nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorcy uzyskają możliwość występowania m.in. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Narodowego Funduszu Zdrowia o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów dot. danin publicznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
18/08/2008
Komisja Trójstronna ds. Społeczno – Gospodarczych ustaliła, że minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie od 1 stycznia 2009r. 1.276 zł. Minimalne wynagrodzenie w 2007r. wynosi 1126 zł.
18/08/2008
Dotychczas jednoznacznie przyjmowano, że pracownik po powrocie z choroby trwającej co najmniej 30 dni był poddawany kontrolnym badaniom lekarskim, nawet jeżeli zamierzał wykorzystać urlop wypoczynkowy przed faktycznym podjęciem pracy.
18/08/2008
Obecnie trwa procedura legislacyjna nad 3 projektami zmian w prawie pracy.
17/07/2008
Od 1 lipca br. obowiązuje rozporządzenie MPiPS z 24 czerwca 2008r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów.
17/07/2008
Zgodnie z art. 1672 Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym; zgłoszenie żądania udzielenia tego urlopu następuje najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.
17/07/2008
Wyrokiem z 1 lipca 2008r. (sygn. K 23/07, opubl. w Dz.U. nr 120, poz. 778), Trybunał Konstytucyjny orzekł, że tryb wyboru (odwołania) rady pracowników w zależności od przynależności pracowników do organizacji związkowej jest niezgodny z konstytucją.
06/30/2008
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 czerwca br. (sygn. akt SK 16/06) dotyczy premii uznaniowej, która nie była wypłacana za okres choroby pracownika, jak też nie powiększyła podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, gdyż przepisy wewnętrzne pracodawcy nie zawierały zapisów dotyczących jej zmniejszenia za okres choroby.
17/06/2008
Minister Finansów rozstrzygnął w pisemnej interpretacji z 30.04.2008r., nr DD3/033/10/KDJ/08/173, w zakresie sposobu opodatkowania świadczeń przyznanych pracownikom przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji i wykształcenia ogólnego m.in. w formie studiów podyplomowych oraz szkoleń.
Zasady ustalania wynagrodzenia pracownikowi powracającemu do pracy po zakończeniu urlopu wychowawczego.
05/15/2008
W Dz.U. nr 78, poz. 465 (z 07.05.2008r.) opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 18.04.2008r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
15/05/2008
Sejm przyjął rządowy projekt nowelizacji ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.
15/05/2008
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 27 listopada 2007r. (sygn. SK 18/05, opubl. w OTK-A 2007/10/128) wskazał, że w przypadku bezprawnego rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia, odpowiedzialność pracodawcy nie jest ograniczona jedynie do odszkodowania na gruncie przepisów Kodeksu pracy (na podst. art. 58), ale również obejmuje odpowiedzialność na podstawie ogólnych przepisów o odpowiedzialności kontraktowej (art. 471 Kodeksu cywilnego i n.) lub deliktowej (art. 415 K.c. i n.).
16/04/2008
Pracodawca nie może żądać, aby pracownik wykorzystał urlop na żądanie z poprzedniego roku kalendarzowego do końca marca kolejnego roku kalendarzowego. Takie stanowisko zajął Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy w pisemnej opinii, sygn. GPP-110-4560-170/08/PE.
16/04/2008
Przepisy Kodeksu pracy umożliwiają pracodawcy rozwiązanie z pracownicą w ciąży umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 52 Kodeksu pracy po uprzednim uzyskaniu zgody zakładowej organizacji związkowej. Wątpliwości w praktyce budziła sytuacja, gdy pracodawca (u którego nie działa organizacja związkowa) wyrażał zamiar rozwiązania łączącej go z pracownicą w ciąży umowy o pracę, w trybie dyscyplinarnym.
4/04/2008
Jednym ze świadczeń przyznawanych pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy, jest jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Okoliczności dotyczące uszczerbku ustala lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS.
25/03/2008
Z dniem 24 marca 2008r. zakłady pracy zatrudniające co najmniej 50 pracowników będą miały obowiązek stosować przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 2006r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. Nr 79, poz. 550).
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 lipca 2008r. (sygn. akt II PZP 12/08, Biul. SN 2008/7/16) wskazał, że czas pozostawania bez pracy, za jaki pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie na podstawie art. 57 § 1 KP, nie musi obejmować miesięcy następujących bezpośrednio po rozwiązaniu stosunku pracy.