Technologiczna rewolucja w analizie danych kadrowych

11/05/2016

Wymagania wobec działów HR nieustannie rosną. Od Dyrektorów, Menadżerów i HR Biznes Partnerów oczekuje się, że będą aktywnie uczestniczyć w strategicznym rozwoju organizacji. Przed liderami HR pojawia się wyzwanie w postaci analizy stanu faktycznego, zdiagnozowania potrzeb, opracowania odpowiednich działań i wdrożenia ich, a następnie prezentacji efektów ich pracy oraz oceny zaimplementowanych procedur.


ADP Polska przygotowało dla Liderów HR Kontroling Personalny – innowacyjne narzędzie analizy danych kadrowych, dzięki którym wyznaczą właściwe kierunki polityki personalnej firmy i wykażą rezultaty zastosowanych działań.


Kontroling Personalny umożliwia Dyrektorom Personalnym, Menadżerom HR i HR Biznes Partnerom dokonanie zarówno holistycznej, jak i szczegółowej oceny poszczególnych obszarów firmy, w celu zdiagnozowania ewentualnych problemów i pojawiających się wyzwań. Bazując na doświadczeniach ADP w innych krajach oraz w drodze konsultacji z ekspertami HR w Polsce, wybraliśmy kluczowe wskaźniki, które charakteryzują personel organizacji. Wśród nich znalazły się m.in. stan zatrudnienia, średnie wynagrodzenie, koszty pracy, lojalność pracowników i rotacja w organizacji. Kontroling Personalny Stanowi nieocenione wsparcie w śledzeniu trendów i statystyk oraz podstawę dla zastosowania skutecznych działań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.


Podstawowym celem Kontrolingu Personalnego jest możliwie jak najlepsze wykorzystanie potencjału pracowników oraz kształtowanie polityki personalnej odpowiedniej do potrzeb organizacji na podstawie obiektywnej oceny stanu faktycznego.


Wyobraźmy sobie sieć handlową, która jest świadoma, że boryka się z problemem wysokiego poziomu rotacji pracowników. Po sprawdzeniu okazało się, że poziom rotacji sięga 50% w skali roku. Generuje to olbrzymie koszty związane nie tylko z rekrutacją i wprowadzaniem do pracy nowych pracowników, lecz także z ich mniejszą efektywnością w początkowym okresie zatrudnienia. Dzięki opracowanym przez nas narzędziom analitycznym okazało się, że:

 • rotacja jest szczególnie wysoka w grupie pracowników młodych (osiąga 120% rocznie),
 • w tej grupie mamy też do czynienia z wyjątkowo niską skutecznością rekrutacji - niemal
  w 40% przypadków z różnych przyczyn nie przedłużano umowy po 3 miesiącach pracy,
 • odejścia z pracy bardzo często są poprzedzane wzrostem absencji chorobowej.

Już te dane pozwoliły firmie podjąć odpowiednie działania naprawcze:

 • zmieniono oczekiwania (głównie w zakresie wieku i stażu pracy) względem kandydatów
  do pracy,
 • proces rekrutacji wzbogacono o narzędzia oceny predyspozycji tak, aby przyjmować do pracy odpowiednie do charakterystyki zadań osoby,
 • wprowadzono zasadę organizacji krótkich spotkań menedżerów z pracownikami wracającymi do pracy po okresie "zwolnienia lekarskiego" ukierunkowanych na budowanie relacji
  i współpracy w zespole.

Już po kilku miesiącach okazało się, że:

 • rotacja spadła o ponad 1/3,
 • skuteczność procesu rekrutacji wzrosła dwukrotnie,
 • zauważalnie spadł poziom absencji chorobowej,
 • pojawiła się tendencja obniżenia ogólnych kosztów pracy.

To oczywiście tylko jeden z przykładów wykorzystania narzędzi Kontrolingu Personalnego w praktyce zarządzania kapitałem ludzkim. Pokazuje jednak, w jaki sposób można i należy korzystać z odpowiednich narzędzi analitycznych.


Swoją innowacyjność Kontroling Personalny zawdzięcza naszemu bogatemu, globalnemu doświadczeniu oraz wykorzystaniu gromadzonych od lat baz kadrowych i milionów wykonanych operacji naliczania płac. Usługa została już przetestowana przez współpracujących z nami ekspertów oraz długoletnich Klientów ADP Polska, którzy docenili jej funkcjonalność oraz wkład w rozwój polityki kadrowej organizacji.


Przy opracowywaniu materiału wykorzystano informacje zawarte w artykule autorstwa Grzegorza Filipowicza, opublikowanym w branżowym magazynie Personel Plus.

Więcej informacji znajdziesz na stronie:

http://www.adp.pl/kontroling-personalny/kontroling-personalny