ADP

Nowy rok, nowe prawo – jakie zmiany dla rynku pracy?

12/01/2017

 
Początek roku przyniósł wiele zmian w polskim prawie. Od 1 stycznia 2017 r. w życie weszło ponad 200 aktów prawnych, opublikowanych w Dzienniku Ustaw, które w wielu przypadkach znacząco wpłyną  na  funkcjonowanie  polskich   przedsiębiorstw. Zmieni   się   również  sytuacja  pracowników.
Czy będą to zmiany pozytywne czy też negatywne – jest jeszcze za wcześnie, aby oceniać.
 
Wszystkie najważniejsze modyfikacje prawne, mające wpływ na sytuację pracowników i  otoczenie biznesu, omówiliśmy    kompleksowo   w    kolejnych   odsłonach    naszego    Newslettera Prawnego.
Teraz przygotowaliśmy dla Was krótkie podsumowanie, w którym znajdziecie kilka najistotniejszych zmian prawnych, które już obowiązują.
 
Wzrost poziomu płacy minimalnej
 
Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowy poziom płacy minimalnej – 2000 zł brutto. Co prawda, sam wzrost nie jest zjawiskiem wyjątkowym, gdyż występuje co roku, jednak zwracać uwagę może jego skala – poziom płacy minimalnej wzrósł aż o 8,1 proc. (150 zł) r./r. Z punktu widzenia najmniej zarabiających pracowników to dobra informacja, ale zmiana może pociągnąć za sobą również szereg negatywnych     konsekwencji.    Wpływ     wzrostu     minimalnego    wynagrodzenia    będzie     różnił
się w poszczególnych regionach kraju. W dużych miastach znaczenie podwyżki nie będzie aż tak duże, gdyż pracodawcy i tak muszą oferować tam wyższe pensje, aby być konkurencyjnym na rynku. Z kolei, w regionach o wyższym bezrobociu, wzrost kosztów dla pracodawców w skrajnych przypadkach może oznaczać nawet likwidację części stanowisk pracy. Na sile może również przybierać tzw. zjawisko szarej strefy, gdzie dużo osób jest zatrudnionych na warunkach "najniższej krajowej", a  pozostałą  część  płacy otrzymuje w  innej  formie – z pominięciem  zaliczki  na  podatek i obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
 
Godzinowa stawka minimalna na poziomie 13 zł brutto
 
Wraz z początkiem 2017 r. podwyżek mogą spodziewać się również osoby zatrudnione na umowach zlecenie. Nowe przepisy wprowadzają tzw. minimalną stawkę godzinową, która wyniesie 13 zł brutto. Nowe regulacje mogą  oznaczać  znaczne  podwyżki  zwłaszcza  w takich  branżach, jak  sprzątanie czy    usługi   ochroniarskie,    gdzie    dotychczas    stawki    w   żaden   sposób    nie   były regulowane. Z drugiej zaś strony,  znacznie   wzrosną   także    koszty   zatrudnienia  zleceniobiorców przez   przedsiębiorców – w  niektórych  przypadkach nawet aż o 50 proc. Prognozuje się, że z tego powodu miejsca pracy nawet 40 tys. osób w Polsce mogą być zagrożone. Nie wszyscy pracodawcy będą chcieli ponieść wyższe koszty lub też nie będą mieli możliwości przeniesienia ich na swoich kontrahentów poprzez zwiększenie stawek wykonywanych usług.
 
Wzrost składek ZUS dla przedsiębiorców
 
Minimalna wysokość składek na ZUS dla przedsiębiorców może wynieść od stycznia blisko 1200 zł. To oznacza wzrost o ok. 5 proc. względnie obowiązujących. Ile dokładnie wyniosą składki? Jeszcze  tego  nie  wiemy. Jest  to uzależnione  od  wysokości  składki  zdrowotnej, która  zostanie  wyliczona na podstawie danych, które GUS zaprezentuje w połowie stycznia. Jednak prognozuje się, że nowa składka zdrowotna może wzrosnąć do poziomu 300 zł, co sprawi, że łączna wartość wszystkich składek na ZUS wyniesie ok. 1175 zł. Co istotne, podwyżek na poziomie nawet 8 proc. mogą spodziewać się również przedsiębiorcy opłacający tzw. preferencyjne składki ZUS.
 
Obowiązek tworzenia regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania i regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 
Przedsiębiorcy z sektora MŚP uzyskali kolejne ułatwienie, zdejmujące z nich dotychczasowy ciężar tworzenia obowiązkowych regulacji pracowniczych. Po zmianie, dopiero pracodawca zatrudniający 50 pracowników będzie mieć obowiązek tworzenia ww. regulaminów (dotychczas – obowiązek taki dotyczył  pracodawców  zatrudniających co  najmniej 20  pracowników). Przy  okazji należy pamiętać – co ma znaczenie chociażby przy obliczaniu podstawy składek ZUS czy też regulacjach dot. czasu pracy – że nawet eliminacja regulaminu pracy czy też wynagradzania nie spowoduje, iż pracodawca nie będzie musiał tworzyć pewnych dokumentów. Wówczas bowiem nadal zachowa możliwość pomniejszenia podstawy wymiaru składek ZUS, czy też stosowania elastycznych metod zarządzania czasem pracy.
 
Likwidacja obowiązku wydawania tzw. cząstkowych świadectw pracy i zmiany w szablonie świadectwa pracy.
 
Od dnia 1 stycznia 2017 r. wyeliminowano obowiązek sporządzania i wydawania pracownikom tzw. cząstkowych świadectw pracy (dokumentujących zakończone już umowy o pracę w okresie 24 miesięcy, mimo dalszej kontynuacji zatrudnienia). Przepisy nakładające ten obowiązek były na tyle uciążliwe i niejasne, że finalnie ustawodawca zdecydował o wyeliminowaniu tej formy świadectw pracy. Gwoli ścisłości, na wniosek pracownika – pracodawca nadal będzie mieć obowiązek wystawienia takiego świadectwa.
 
Drugą    zmianą     dot.   obszaru     świadectw     pracy    są    zmiany    w    ich    szablonie. Począwszy
od wyeliminowania obowiązku pieczątki nagłówkowej przedsiębiorcy, a skończywszy naobowiązkach dot. raportowania nieobecności związanych z uprawnieniami rodzicielskimi oraz doprecyzowaniem zasad wypełniania punktu dot. trybu i podstawy ustania zatrudnienia. Zmiany te należy zaimplementować zarówno do systemów kadrowo – płacowych, jak też w codziennej praktyce działów HR. Jednocześnie, jak to zazwyczaj bywa ze zmianami określanymi jako ułatwienia, takimi ułatwieniami do końca one nie są. Jako przykład takiego odwrotnego rezultatu możemy podać zmiany dot. wykazywania okresów korzystania z uprawnień rodzicielskich. Dodano nowy obowiązek, zwiększono   zakres   danych   na   świadectwie   pracy,  więc  nie  może  być mowy  w  tym   aspekcie
o ułatwieniu, a raczej utrudnieniu i zwiększeniu czasochłonności wystawienia pojedynczego świadectwa pracy.
 
Kolejne  miesiące  pokażą   jak   wymienione   wyżej  zmiany  oraz   pozostałe  regulacje przełożą się na  sytuację  polskich  pracowników i przedsiębiorców. Z  całą  pewnością  nie  jest  to  koniec  zmian.
Aby być na bieżąco ze whttps://www.blog.adp.pl/experts/tomasz-czerkies/szystkimi najistotniejszymi „nowinkami” prawnymi, zachęcamy do śledzenia Newslettera Prawnego ADP Polska.
 
 

Tagi:ADPHRPracaPraworynek pracy