wyeliminowanie powtarzalnych czynności

Wyeliminowanie powtarzalnych czynności może zwiększać wydajność pracy

26/04/2017

Jak wynika z raportu Ewolucja środowiska pracy: zmienny charakter globalnego miejsca pracy opublikowanego przez instytut badawczy ADP Research Institute®, dalszy postęp technologii i automatyzacji stopniowo wyeliminuje powtarzalne czynności z biur. Przeprowadzono szeroko zakrojoną analizę wyników istniejących badań na temat przyszłości  pracy,   a    także     interaktywne    dyskusje    jakościowe    z      pracodawcami
i pracownikami z całego świata. Na tej podstawie uruchomiono dokładne badanie jakościowe, aby poznać zakres występowania obecnych lub prognozowanych trendów, ocenić, jak wpłyną one na ludzi oraz poznać związek między poszczególnymi trendami a głębszymi potrzebami ludzkimi w różnych badanych grupach. Jednym z najważniejszych wniosków było to, że automatyzacja, inteligentne maszyny i sztuczna inteligencja przejmą powtarzalne czynności, przez co nie będą one już musiały być wykonywane przez ludzi.

Chociaż możliwość zastąpienia ludzi przez maszyny może być postrzegana negatywnie, 55% respondentów stwierdziło, że trend automatyzacji jest korzystnym zjawiskiem. Być może  dlatego,  że  rozumieją   zalety   wyeliminowania   powtarzających    się    czynności  – odciążeni pracownicy mogą się zająć bardziej ambitnymi zadaniami, zwiększając w ten sposób wydajność pracy. Jak wynika z raportu opublikowanego w 2015 r. przez London's Centre for Economic Research , zastosowanie robotów przemysłowych w działalności produkcyjnej spowodowało w latach 1993–2007 wzrost wydajności pracy o 0,36 punktów procentowych  rocznie  w  17  krajach. Odpowiada  to  wzrostowi  wydajności  pracy  o  16%
w całym okresie.

Zrozumienie, w jaki sposób automatyzacja zwiększa wydajność, może pomóc pracodawcom lepiej wykorzystywać maszyny oraz umiejętności pracowników. Oto trzy obszary, w których wyeliminowanie powtarzalnych czynności może zwiększać wydajność pracy:

1.  Zmniejszenie uzależnienia od poczty elektronicznej i arkuszy kalkulacyjnych.

Zgodnie z raportem wydanym  niedawno  przez  ServiceNow , „ 70%  menedżerów  uważa,
że   procesy  wykonywane  ręcznie   zabierają  im  czas  na  strategiczne  przedsięwzięcia”,
a poza tym „ponad jedna trzecia menedżerów mówi, że w pracy posługuje się głównie procesami manualnymi”. Narzędzia automatyczne, takie jak aplikacje mobilne, spersonalizowane portale i narzędzia do zarządzania projektami oszczędzają czas potrzebny na sprawdzanie poczty i odpowiadanie na maile czy uaktualnianie arkuszy kalkulacyjnych w celu odnotowania postępów pracy. Dzięki zautomatyzowanym narzędziom menedżerowie i ich zespoły mogą wprowadzać informacje o postępach lub projektach do zintegrowanej aplikacji mobilnej. Wszyscy pracownicy mają w ten sposób dostęp do aktualnych informacji i mogą się zająć innymi zadaniami.

2.  Ograniczenie występowania błędów i urazów.

Po zautomatyzowaniu zadań ludzkie błędy, których naprawa zajmuje więcej czasu, zostają praktycznie wyeliminowane. Ponadto powtarzalne czynności, takie jak podnoszenie ciężarów, czy pisanie na klawiaturze, mogą powodować urazy z przeciążenia, które z kolei prowadzą do absencji i zmniejszenia wydajności pracy. Pozostawienie tych zadań maszynom zmniejsza prawdopodobieństwo urazu i pozwala pracownikom skupić się na bardziej strategicznych zadaniach.

3.  Zaoszczędzenie czasu na bardziej skomplikowane czynności.

Cytowane wyżej badanie przeprowadzone przez London Centre for Economic Research nie powiązało ze sobą zwiększonego wykorzystania robotyki z utratą pracy, wykazało natomiast, że wzrosło zapotrzebowanie na pracowników wyżej wykwalifikowanych kosztem tych o mniejszych umiejętnościach. Przypuszczalnie wielu pracowników, których czas zabierają powtarzalne czynności, mogłoby lepiej się wykazać, realizując bardziej skomplikowane zadania. Na przykład, kiedy organizacja wprowadzi samoobsługowy program kadrowy bazujący na technologii chmury, pracownica działu personalnego, która do tej pory  przez większość dnia  pracy wprowadzała  do  sieci  komputerowej  informacje
o świadczeniach pracowniczych, będzie teraz mogła prowadzić sesje szkoleniowe, pomagając pracownikom w doborze odpowiedniego planu świadczeń i wybraniu jak najkorzystniejszych opcji.

W miarę narastania  zjawiska  automatyzacji,   mądrzy  pracodawcy  mogą  już  teraz  zbijać
na nim kapitał. Czterdzieści trzy procent respondentów uczestniczących w badaniu przeprowadzonym na potrzeby raportu Evolution of Work stwierdziło, że automatyzacja już teraz zastępuje ludzi przy powtarzalnych czynnościach, a 51 procent spodziewa się, że tak się stanie. Nadszedł więc czas, by wykorzystać możliwości automatyzacji Twojego zakładu pracy do maksimum i obserwować rosnącą wydajność.

Aby uzyskać więcej informacji o trendach w automatyzacji zakładów pracy, pobierz opracowanie: Ewolucja środowiska pracy: zmienny charakter globalnego miejsca pracy.

 Zobacz więcej tutaj (HR, ewolucja pracy, przyszłość pracy).

Tagi:wyeliminowanie powtarzalnych czynności