Sprzedaż

Sprzedaż

hr_services

Jesteś zainteresowany rozwiązaniami ADP?

Zadzwoń do nas, aby porozmawiać o Twoich wymaganiach.

Infolinia

Infolinia

24_7_support

Wsparcie dla klientów ADP

Skontaktuj się z naszą infolinią, aby uzyskać porady ekspertów.

Eksperci ADP oferują klientom swoje wieloletnie doświadczenie w obszarze kadr i płac. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć w jak najkrótszym czasie:

Zapytaj eksperta

 

Oświadczenie ADP o ochronie prywatności pracowników klientów

 
 

ADP wdrożyła „Globalną politykę ochrony prywatności danych”, która odnosi się do wszystkich oddziałów i partnerów firmy na całym świecie. Globalna polityka ochrony prywatności danych pozwala nam zapewnić prawidłowe postępowanie z danymi osobowymi. Globalna polityka ochrony prywatności danych pozwala na zarządzanie danymi osobowymi zebranymi przez ADP do jej celów własnych oraz informacjami dostarczonymi nam jako podmiotowi przetwarzającemu dane przez naszych klientów. Jej celem jest ochrona danych zebranych zarówno za pośrednictwem internetu, jak i w inny sposób. ADP zobowiązuje się do ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych, które przetwarzamy w celu zapewnienia naszym klientom świadczenia usług. W razie potrzeby, aby zapewnić odpowiednie świadczenia, otrzymujemy dane osobowe pochodzące od naszych klientów i dotyczące ich obecnych, potencjalnych i dawnych pracowników, jak również członków ich rodzin oraz osób będących na ich utrzymaniu. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia nasze praktyki jako podmiotu przetwarzającego w odniesieniu do danych osobowych, które otrzymujemy od naszych klientów.
 
ADP zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe tylko zgodnie z instrukcjami i za zgodą naszego klienta (Państwa pracodawcy) lub Państwa. ADP stosuje odpowiednie środki kontroli bezpieczeństwa w celu ochrony dotyczących Państwa informacji.
 
Dla pracowników naszych klientów znajdujących się w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Szwajcarii ADP stworzyła „Kodeks prywatności przetwarzanych danych klienta” Wiążących reguł korporacyjnych (BCR) dotyczących usług przetwarzania danych klienta, które zostały zatwierdzone przez organy Unii Europejskiej ds. ochrony danych.
 
ADP ujawnia Państwa dane osobowe Państwa pracodawcy i innym podmiotom, jeśli otrzyma takie instrukcje od Państwa pracodawcy. W razie potrzeby możemy ujawnić Państwa dane osobowe naszym oddziałom i stronom trzecim będącympodmiotami przetwarzającymi, aby zapewnić usługi, o które wnioskowali Państwo i Państwa pracodawca. Podmioty te są na podstawie umowy zobowiązane do ograniczania użycia Państwa danych osobowych w sposób niezbędny do wykonania usług. Ujawnimy dane osobowe również w sytuacji, gdy wymagać tego będzie prawo, np. w odpowiedzi na wezwanie sądowe, włączając w to przekazywanie informacji organom ścigania i sądom w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, w których prowadzimy działalność.
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące praw w zakresie ochrony prywatności, prosimy skontaktować się z działem HR w firmie Państwa pracodawcy.
 
Przesyłanie danych za granicę
 
W sytuacjach dozwolonych przez Państwa pracodawcę ADP będzie przesyłać dane osobowe dotyczące osób znajdujących się poza Stanami Zjednoczonymi do naszych oddziałów i dostawców w Stanach Zjednoczonych i innych miejscach na świecie, zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych. Dane osobowe dotyczące osób przebywających na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego będziemy przesyłać jedynie zgodnie z Kodeksem ochrony prywatności ADP dotyczącym przetwarzania danych klientów. Aby dokonać wglądu do Kodeksu ochrony prywatności dotyczącego usług przetwarzania danych klientów ADP, zawierające listę naszych oddziałów, które obowiązuje Kodeks ochrony prywatności dotyczący usług przetwarzania danych klientów ADP, należy kliknąć tutaj.
 
Wrażliwe dane osobowe
 
W ramach zwykłej działalności ADP przetwarza w imieniu Państwa pracodawcy wrażliwe dane osobowe, takie jak numery ubezpieczenia społecznego. ADP wdrożyło zasadne techniczne, fizyczne i administracyjne środki bezpieczeństwa, które mają na celu ochronę wrażliwych danych osobowych przed bezprawnym użyciem i nieupoważnionym ujawnieniem. Wszyscy stali i tymczasowi pracownicy ADP muszą przestrzegać ustalonych procedur, zarówno działając w internecie, jak i poza nim. Dostęp do wrażliwych danych osobowych mają wyłącznie ci stali i tymczasowi pracownicy, dla których taki dostęp do informacji jest niezbędny do wykonywania pracy dla ADP. ADP ujawnia wrażliwe dane osobowe jedynie usługodawcom, audytorom i/lub firmom doradczym zobowiązanym do ich ochrony na mocy obowiązujących umów lub przepisów prawa.
 
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
 
Jeśli Państwa pracodawca wybrał usługi ADP takie jak usługi przepływu środków pieniężnych, ADP może być zgodnie z prawem zobowiązane do przetwarzania danych pracowników klienta w celu monitorowania i stosowania innych metod kontroli niezbędnych do ochrony bezpieczeństwa i integralności transakcji finansowych, w tym, zgodnie z zasadą należytej staranności, na przykład weryfikowania tożsamości osób oraz ich uprawnień do otrzymania produktów lub usług, takich jak weryfikacja stanu zatrudnienia lub stanu konta.
 
Przepisy stanu Kalifornia dotyczące zachowania poufności informacji
 
Ustęp 1798 Kodeksu cywilnego stanu Kalifornia zezwala mieszkańcom stanu na składanie wniosków do firm, z którymi prowadzą współpracę biznesową, w celu uzyskania określonych informacji dotyczących udostępniania przez firmy danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Bez otrzymania stosownej zgody ADP nie udostępnia danych osobowych klientów pochodzących z Kalifornii innym firmom do celów marketingowych.
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zgodności postępowania ADP z tym prawem, można skontaktować się z nami pod adresem Privacy@ADP.com lub pocztą tradycyjną pod adresem:
 
ADP
Global Data Privacy and Governance Team
MS 325
One ADP Boulevard
Roseland, NJ 07068-1728 USA
 
Sposób wnoszenia skargi (dotyczy tylko pracowników klientów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii)
 
Pracownicy klientów przebywający w EOG i Szwajcarii, jako beneficjenci będący stroną trzecią, mogą złożyć skargę dotyczącą roszczenia w sprawie naruszenia Kodeksu ochrony prywatności dotyczącego usług przetwarzania danych klientów ADP lub obowiązującego prawa, kontaktując się z Zespołem ds. globalnej ochrony i przestrzegania prywatności danych pod adresem Privacy@ADP.com.Jeśli odpowiedź ADP na skargę okaże się niezadowalająca, mogą Państwo wnieść skargę lub roszczenie do właściwych organów nadzorczych lub sądów, zgodnie z postanowieniami Kodeksu ochrony prywatności dotyczącego usług przetwarzania danych klientów ADP.
 
Pytania dotyczące danych osobowych
 
ADP zobowiązuje się do utrzymywania przejrzystości działań. Pragniemy, aby każdy rozumiał, w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe, i dzięki temu darzył ADP zaufaniem. Materiały opublikowane na tej stronie internetowej mają ułatwić Państwu znalezienie niezbędnych informacji na temat ochrony prywatności w ADP.  W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zbierania i przetwarzania danych osobowych prosimy pracowników klienta o zwrócenie się do swojego pracodawcy. Pytania związane z treścią tej strony internetowej należy kierować na adres Privacy@ADP.com.