Duży wzrost poziomu zatrudnienia – rok rekordów w Nowoczesnej Gospodarce i na całym rynku

Warszawa, Polska – 6 lutego 2017 r. – Nowoczesna Gospodarka zakończyła 2016 rok 4,47% wzrostem zatrudnienia (vs. 2015 r.). Rekordowe zmiany w skali całego ubiegłego roku, odnotowano w IV kw.
 
 

Wówczas pracę w najbardziej innowacyjnych spółkach w Polsce znalazło aż o 5,09% pracowników więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. – wynika z najnowszego raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q4 2016”  opracowanego przez ADP Polska, wiodącego dostawcę rozwiązań do zarządzania kapitałem ludzkim. Wynik Nowoczesnej Gospodarki w IV kw. 2016 r. (5,09%) był najwyższym wskaźnikiem wzrostu od IV kw. 2013 r.

Dominacja firm produkcyjnych

Zdecydowany prym w Nowoczesnej Gospodarce zarówno w IV kw., jak i w całym 2016 r. wiodły przedsiębiorstwa produkcyjne. Firmy tego segmentu w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku zwiększyły zatrudnienie o 7,92% względem analogicznego okresu 2015 r. Niemal identyczny wynik – 7,93% odnotowano w skali całego roku. Największy skok – rekordowy dla całej Nowoczesnej Gospodarki – w IV kw. 2016 r. zarejestrowano w dużych firmach produkcyjnych (powyżej 500 pracowników). Podmioty te odnotowały 8,33% wzrost zatrudnienia w ujęciu kwartalnym – dla porównania wzrost zatrudnienia w mniejszych firmach tego sektora wyniósł 5,98%.

W porównaniu do organizacji specjalizujących się w produkcji, ubiegły rok był nieco mniej pomyślny dla najbardziej innowacyjnych firm usługowych. Ogół tego segmentu odnotował wzrost zatrudnienia na poziomie 3,65% w IV kw., przy czym w skali całego roku wskaźnik był jeszcze nieco niższy i wyniósł 2,80%. Już dziewiąty kwartał z rzędu mieliśmy do czynienia z przewagą mniejszych podmiotów usługowych, które w okresie październik-grudzień 2016 r. stworzyły o 4,75% więcej miejsc pracy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Zestawienie danych dotyczących obu segmentów Nowoczesnej Gospodarki w 2016 r. pokazuje, że przedsiębiorstwa produkcyjne zarejestrowały niemal 3-krotnie wyższy wzrost zatrudnienia niż te specjalizujące się w usługach . Jak wynika z danych zgromadzonych przez ADP, końcówka 2016 r. (okres od października do grudnia) charakteryzowała się bardziej dynamicznym wzrostem zatrudnienia w większych firmach (powyżej 500 pracowników). Odmienny trend zaobserwowano w skali całego roku, gdzie prym wiodły mniejsze firmy sektora Nowoczesnej Gospodarki .

Rok rekordów na całym rynku

Zgodnie z danymi GUS, ogół polskich przedsiębiorstw zarejestrował 3,1% wzrost zatrudnienia w IV kw., przy czym średnia dla całego roku osiągnęła poziom +2,92% ‒ co stanowi niemal trzykrotnie lepszy wynik niż ten odnotowany na koniec 2015 r . Zdecydowanie najniższa w całej historii raportów ADP była także średnia stopa bezrobocia. W skali całego roku wyniosła ona 8,95% ‒ jednak w IV kw. spadła do poziomu 8,23% . Zgromadzone wyniki stanowią potwierdzenie dobrej koniunktury i harmonijnego rozwoju polskiej gospodarki.

Jak wynika z porównania danych ADP i GUS, firmy Nowoczesnej Gospodarki nadal utrzymują wyższą dynamikę zatrudnienia niż ogół polskich przedsiębiorstw i napędzają gospodarkę. Co jednak niezwykle istotne, rynek podąża śladem awangardy biznesu i konsekwentnie rozwija zatrudnienie – cały ubiegły rok pokazuje, iż nie jest to zaledwie jednorazowy „skok” wskaźników, a konsekwentnie rozwijany trend rynkowy. Warto podkreślić, iż w 2016 r. odnotowano również najmniejszą w historii raportów ADP różnicę w rozwoju Nowoczesnej Gospodarki i całego rynku – wyniosła ona w skali roku 1,55 punktu procentowego.

– Analizując i podsumowując miniony rok, możemy z całym przekonaniem stwierdzić, że był to bardzo dobry okres zarówno dla Nowoczesnej Gospodarki, jak i ogółu rynku. Firmy, które przez wiele lat wykorzystywały wyłącznie zasoby własne, coraz częściej korzystają z outsourcingu i doświadczenia zewnętrznych podmiotów – tworząc tym samym nowe miejsca pracy i zapotrzebowanie na nowoczesne usługi. Jednocześnie oszczędzają czas i zasoby, które mogą wykorzystywać w celu pozyskiwania nowych klientów i rozszerzania zakresu działalności. Rok 2016 to również rozwój zjawiska zwanego „rynkiem pracownika”. W styczniu 2016 r., kiedy stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 10,3 proc., niewiele osób spodziewało się, że na koniec roku wskaźnik ten spadnie aż o 2 punkty procentowe – powiedziała

Magdalena Dacka, HR Business Partner, ADP Polska .

Regularnie zwiększająca się liczba miejsc pracy, bezpośrednio wpływa na optymizm wśród pracowników, którzy zdecydowanie częściej niż jeszcze kilka miesięcy temu, decydują się na poszukiwanie nowych perspektyw rozwoju kariery zawodowej. Mają oni swoje określone wymagania i dzięki sprzyjającej sytuacji na rynku, w wielu przypadkach to oni stawiają warunki pracodawcom.

– W najbliższych miesiącach ten trend będzie się utrzymywał, a przed pracodawcami pojawią się jeszcze większe wyzwania związane nie tylko z rekrutacją specjalistów, ale takż utrzymaniem największych talentów w firmie. Z całą pewnością wyzwaniem będzie również zaoferowanie pracownikom z pokolenia Millenials atrakcyjnych warunków rozwoju ich karier. Przedstawiciele tej grupy, która w coraz większym stopniu opanowuje rynek, mają inne wymagania, zdecydowanie wykraczające poza kwestie płacowe. Oczekują oni od pracodawców stworzenia klimatu sprzyjającego rozwojowi ich kreatywności, zapewnienia możliwości współpracy z renomowanymi markami przy prestiżowych projektach, a przede wszystkim zachowania równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Przed nami okres, w którym zarówno cały rynek, jak i zwłaszcza Nowoczesna Gospodarka będą się harmonijnie rozwijały. Na wzrost zatrudnienia w najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstwach w Polsce będzie miało wpływ m.in. tworzenie kolejnych centrów usług wspólnych, rozkwit branży IT oraz coraz odważniejsze stawianie przez pracodawców na nowoczesne technologie. – podsumowała Magdalena Dacka.

Źródło: Wybrane wskaźniki makroekonomiczne, Część I, Główny Urząd Statystyczny, 31 stycznia 2017 r., http://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/

Raport „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q4 2016” jest siedemnastym z cyklu raportów dedykowanych sektorowi Nowoczesnej Gospodarki, które przygotowywane są przez ADP Polska regularnie – w formie podsumowań kwartalnych i rocznych. Raport został opracowany przez ekspertów ADP Polska w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące poziomu zatrudnienia klientów firmy w okresie Q1 2013 – Q4 2016, które zostały zestawione z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, reprezentatywnymi dla całego rynku pracy w Polsce. Obliczenia dotyczące Nowoczesnej Gospodarki uwzględniają wyłącznie wzrost organiczny, z wyłączeniem zjawisk typu fuzje i przejęcia kapitałowe pomiędzy przedsiębiorstwami. Próba badawcza to ponad 130 firm korzystających z usług ADP Polska, w tym 1/3 firm produkcyjnych, 2/3 firm usługowych oraz ok. 100 tys. obsługiwanych pracowników w ciągu miesiąca. Pod uwagę brane były firmy Nowoczesnej Gospodarki, czyli przedsiębiorstwa, które stale usprawniają bieżącą działalność m.in. poprzez korzystanie z nowoczesnych technologiii outsourcingu. Firmy te wdrażają innowacyjne rozwiązania, a jednocześnie mogą skupić się na swojej podstawowej działalności, powierzając część zadań zewnętrznym partnerom biznesowym. W efekcie przyjętej strategii, przedsiębiorstwa Nowoczesnej Gospodarki są liderami w swoich branżach – rozwijają działalność, pozyskują klientów i zwiększają zatrudnienie. Wyznaczają standardy, stanowiąc awangardę świata biznesu, a ogół rynku bierze z nich przykład. Wśród przebadanych branż należy wymienić: sprzedaż detaliczną, usługi, produkcję, telekomunikację, IT, finanse oraz farmację. Raport wzorowany jest na cenionym na całym świecie zestawieniu National Employment Report® przygotowywanym przez ekspertów ADP Research Institute® oraz Moody’s Analytics w USA.

 

OKIEM EKSPERTA:

Iwona Kubeczek, Menedżer ds. Rozwoju, ADP Polska

Ogół polskich przedsiębiorstw śmiało podąża drogą rozwoju wyznaczoną przez Nowoczesną Gospodarkę – tym zdaniem w najlepszy sposób możemy scharakteryzować i podsumować 2016 r.

Rekordowy
w historii raportów ADP Polska wzrost zatrudnienia całej polskiej gospodarki – w skali roku aż 2,92 proc., świadczy o optymizmie panującym na rynku. Przedsiębiorstwa w Polsce coraz chętniej zatrudniają nowych pracowników i zwiększają zakres swojej działalności. Wydarzenia na międzynarodowych rynkach, pewnego rodzaju zawirowania polityczno-gospodarcze m.in. Brexit, skłaniają wiele firm do przenoszenia swojej działalności i siedzib do stabilnej Europy Środkowo-Wschodniej, której Polska jest centralnym elementem. Kolejną zachętę do inwestowania w Polsce stanowi fakt, że na tle państw Europy Zachodniej, nasz krajowy rynek nadal oferuje dostęp do wykwalifikowanych specjalistów, których stawki i wynagrodzenia są stosunkowo atrakcyjne dla pracodawców w skali europejskiej. Warto jednak pamiętać, że czynnik ten niesie ze sobą również pewne zagrożenia i wyzwania dla pracodawców. Wraz z nowymi inwestycjami i powstającymi miejscami pracy, firmom coraz trudniej będzie pozyskać wykwalifikowanych pracowników, a już na pewno będą oni musieli oferować liczne zachęty i świadczenia dodatkowe, które przyciągną największe talenty. Cały 2016 r. to także bardzo dobry okres dla Nowoczesnej Gospodarki. Przedsiębiorstwa awangardy biznesu w każdym z kwartałów notowały wysoki wskaźnik wzrostu zatrudnienia, a wynikiem na koniec IV kw. (5,09 proc.) przekroczyły „magiczną” barierę 5-procentowego wzrostu. O tak dobrych wynikach zdecydował przede wszystkim dynamiczny rozwój sektora produkcyjnego, który w skali całego roku osiągnął aż 7,93 proc. poziom przyrostu nowych miejsc pracy. Przedsiębiorstwa chętnie inwestują w nowe linie produkcyjne, rozszerzają sieci sprzedaży, co pozwala im konsekwentnie, w szybkim tempie zwiększać zatrudnienie. Istotną rolę odgrywa w tym procesie także outsourcing, który stwarza możliwości przeniesienia części bieżącej działalności firm, w tym m.in. administrowanie kadrami, naliczanie płac czy księgowość, na zaufanych i doświadczonych partnerów. Przedsiębiorstwo wówczas uzyskuje dostęp do wiedzy, sprawdzonych praktyk oraz często nowoczesnych rozwiązań procesowych i informatycznych, które ułatwiają kreowanie nowych obszarów biznesowych. Moim zdaniem, wraz z dynamicznym rozwojem przedsiębiorstw i rozrastaniem się kadry pracowniczej, w 2017 r. to właśnie efektywne zarządzanie kapitałem ludzkim i umiejętność przyciągania oraz motywowania talentów, będą kluczem do sukcesu firm.

Magdalena Siwińska, Partner Zarządzający, Grupa HR Masters

Najbardziej innowacyjne firmy konsekwentnie się rozwijają, dlatego naturalnym skutkiem wydaje się tendencja wzrostu zatrudnienia – rozwijająca się firma potrzebuje pracowników. Firmy zgłaszają zapotrzebowanie zarówno na wykwalifikowanych specjalistów, jak i pracowników niższego szczebla (np. pracowników produkcyjnych). Jest to ogromne wyzwanie stojące przed działami HR i zewnętrznymi firmami rekrutacyjnymi. Rynek pracownika powoduje, że osoby decydujące się na zmianę pracy w pierwszej kolejności składają dokumenty aplikacyjne do firm innowacyjnych i rozwijających się. Nie ma w tym nic zaskakującego – właśnie takie właśnie firmy dają większe możliwości rozwoju w stabilnej atmosferze. Moim zdaniem, rynek usług w ostatnim czasie trochę się nasycił i osiągnął pewną stabilizację. Ponadto, panuje na nim duża konkurencja. Z kolei, znaczna część firm produkcyjnych jest przedstawicielstwami firm zagranicznych i jest nastawiona na eksport – tutaj w dalszym ciągu widzimy pole do rozwoju. Jednocześnie wiele firm polskich zdobywa rynki zagraniczne stając się pełnoprawnym parterem, konkurując jakością, ceną i innowacyjnością. Szczególnie mam tutaj na myśli firmy z branży IT – nieustannie pracujące nad nowymi produktami i rozwiązaniami dla biznesu.

W 2016 roku największy wzrost zatrudnienia zanotowano w firmach produkcyjnych. W tej chwili wydaje się, że ten trend utrzyma się przynajmniej przez dwa pierwsze kwartały 2017 roku. Z moich doświadczeń wynika, że w dalszym ciągu będą potrzebni pracownicy produkcyjni – na ten moment zapotrzebowanie się nie zmienia a nawet można powiedzieć, że wciąż rośnie. Firmy produkcyjne stają się coraz bardziej innowacyjne i jednocześnie są konkurencyjne na rynku. Można przypuszczać, że w innych branżach rynek się ustabilizuje, jednak trzeba pamiętać, że dalej poszukiwani będą specjaliści, a zwłaszcza innowacyjne firmy Nowoczesnej Gospodarki będę nadal wyszukiwać największe talenty. Moim zdaniem, w dalszym ciągu będą poszukiwani pracownicy kreatywni, otwarci na nowości i zaangażowani. Duże znaczenie będą mieć także umiejętności pracy zespołowej, projektowej oraz kompetencje menedżerskie. Zwłaszcza firmy Nowoczesnej Gospodarki będą poszukiwać tego rodzaju pracowników. Z tego też powodu w dalszym ciągu będzie rosło znaczenie Employer Brandingu, social media czy wykorzystania grywalizacji w procesie rekrutacji i selekcji. W 2017 roku nadal występować będzie duże zapotrzebowanie na specjalistów z branży IT: programistów czy specjaliści IT. Dalsze inwestycje w branży produkcyjnej podtrzymają zapotrzebowanie z jednej strony na pracowników produkcji, a z drugiej na inżynierów, logistyków czy projekt managerów ze znajomości języków obcych. W świetle wyzwań rekrutacyjnych, w nadchodzącym roku, wzrośnie znaczenie działów HR, zwłaszcza roli HR Business Partnera (zewnętrznego lub wewnętrznego). Jest to naturalna konsekwencja zmian na rynku pracy, nastawienia na efektywność wszelkich działań w organizacji oraz poszukiwanie talentów.

Katarzyna Macek, Dyrektor Personalny, SAPIENS SOFTWARE SOLUTIONS Polska

Nowoczesna Gospodarka dynamicznie się rozwija, napędzając cały rynek. Najłatwiej i najszybciej można to zaobserwować na rynku pracy poprzez wzmożone publikacje ofert rekrutacyjnych w wybranych sektorach gospodarki. Popyt na specjalistów i ekspertów wzrasta, ale równocześnie także osobom rozpoczynającym karierę jest dużo łatwiej nakreślić przyszłość i zrealizować swój start. 2016 to rok, w którym możemy pochwalić się rekordowym wzrostem zatrudnienia i popytem zwłaszcza w obszarze nowych technologii. Tempo rozwoju jest tutaj tak dynamiczne, że zdecydowanie nie został jeszcze zaspokojony popyt firm z obszaru Nowoczesnej Gospodarki. Czy ten sektor dopasuje się do rynku czy rynek do sektora? Kompromis obustronny jest potrzebny z ciągłym zachowaniem tempa wzrostu popytu. Rozwój, dynamika technologii, nowych wynalazków oraz badań wymuszają, aby rynek sprostał oczekiwaniom firm Nowoczesnej Gospodarki. Z kolei firmy uczą się dopasowania i elastycznej współpracy z rynkiem. Kiedy te dwa powiązane ze sobą naczynia współpracują w symbiozie możemy mówić o harmonii rynku, a co za tym idzie sukcesie którego tak bardzo wszyscy potrzebujemy w firmach usługowych i nie tylko. 2016 to również rok dynamicznego rozwoju dla SAPIENS SOFTWARE SOLUTIONS Polska, co najlepiej oddaje przeszło 35% wzrost zatrudnienia. Nasz zespół tworzą specjaliści, eksperci i entuzjaści z obszaru IT. Ludzie kreatywni, z wyobraźnią, pomysłowi – to właśnie na nich opiera się funkcjonowanie firm z obszaru Nowoczesnej Gospodarki. Przewiduję, że 2017 rok będzie okresem, w którym innowacje oraz technologie nie dadzą za wygraną i będą nadal dyktować tempo rozwoju. Obszar ten będzie miał znaczący wpływ na rynek, a popyt na wybrane zawody nadal będzie kształtował trendy w edukacji. Rynek natomiast będzie w Nowoczesnej Gospodarce nadzorował i dyktował oczekiwany rozwój zasobów ludzkich, ofertę jaką firmy będą prezentować dla potencjalnych zasobów na rynku oraz jakie możliwości firmy będą dawały potencjalnym pracownikom. Moim zdaniem w 2017 r. możemy nadal spodziewać się dynamicznego wzrostu zatrudnienia w obszarze IT – na pewno taką sytuację przewidujemy w SAPIENS SOFTWARE SOLUTIONS Polska.

Magdalena Ryż, HR Manager, Umicore Autocat Poland

Polska nadal jest atrakcyjnym rynkiem dla potencjalnych inwestorów, co 2016 r. doskonale potwierdził. Kilka dużych film produkcyjnych postanowiło wybudować swoje fabryki właśnie u nas. Cały czas możemy też zaobserwować wzrost (czy to w ilości czy w różnorodności) sprzedawanych „dóbr konsumpcyjnych”, które ktoś musi na rynek wyprodukować. Firmy zwiększają więc zatrudnienie które ma pokryć rosnący wolumen produkcji. Drugą stroną tej sytuacji i powodem faktycznego zwiększenia zatrudnienia jest niezwykle dynamiczna sytuacja na rynku pracowników. Pracodawcy boleśnie odczuwają koniunkturę na rynku pracy, która powoduje wysoką fluktuacje oraz niezmierną łatwość, z jaką pracownicy zmieniają pracodawcę. Często są to decyzje z dnia na dzień i firmy stają przed faktem dokonanym, pojawia się „dziura w strukturze”. Najczęściej wraz z pracownikiem odchodzi wiedza i doświadczenie, których najczęściej nie posiada nowo zatrudniona osoba. Firmy muszą więc zatrudniać niejako ponad plan, aby stworzyć bufor bezpieczeństwa i w razie odejścia pracownika w miarę bezboleśnie opanować sytuację. Konieczne jest dzielenie się wiedzą, tworzenie tzw. backupów zwłaszcza dla kluczowych specjalistów, a co za tym idzie zatrudnianie niejako po dwie osoby na jedno stanowisko. W 2016 r. odnotowaliśmy niemal 8% wzrost zatrudnienia, co w skali naszej firmy stanowi niespełna dziesięciu nowych pracowników. Zwiększenie zatrudnienia służyło w dużej mierze uzupełnieniu specjalistów tak, aby móc tworzyć tzw. backupy i przygotować się na ewentualne rotacje. Zatrudnialiśmy tez pojedyncze osoby na stanowiska produkcyjne, aby móc zrealizować zwiększający się plan produkcji oraz pokryć wakaty związane z rotacją pracowników. Dla nas rok 2016 był przede wszystkim rokiem stabilizacji, rozwoju pozyskanych wcześniej pracowników oraz zwiększania poziomu ich motywacji i przywiązania do firmy. Był też czasem szykowania się do zwiększonej rotacji, którą jak sądzimy może przynieść rok 2017. Obserwując sytuację na rynku spodziewamy się ostrej walki o pracownika – zwłaszcza tego wykwalifikowanego. Myślę że zdecydowana większość firm będzie zwiększać zatrudnienie tworząc bufory bezpieczeństwa, ale także zwiększać poziom motywacji wśród załogi, co moim zdaniem przyniesie wzrost wynagrodzeń oraz znacznie poprawi standardy pracy w branży produkcyjnej na wszystkich szczeblach zatrudnienia. Moim zdaniem w kolejnych miesiącach możemy spodziewać się kolejnych wzrostów zatrudnienia na całym rynku, który coraz odważniej będzie „gonił” Nowoczesną Gospodarkę. Patrząc na aktualną sytuację wśród nowych inwestorów, malejące bezrobocie, zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników oraz zmniejszające się grupy potencjalnych pracowników – zarówno wśród specjalistów, jak i nisko wykwalifikowanej kadry, myślę, że ogół rynku musi szybko zmniejszać dystans dzielący ich od spółek tzw. Nowoczesnej Gospodarki. Alternatywą jest brak siły roboczej lub w najlepszym wypadku wysoki poziom fluktuacji. Już teraz toczy się nieustająca walka o pracowników, fluktuacja osiąga coraz wyższy poziom, a zatrudnianie pracowników z innych lokalizacji staje się niejako przymusem.

O ADP Polska

ADP Polska jest największą na polskim rynku firmą oferującą profesjonalne usługi w obszarze kadr i płac, będąc jednocześnie częścią światowego lidera w tym zakresie – ADP®. Spółka jest obecna na polskim rynku od ponad 18 lat. Świadczy kompleksowe usługi kadrowo-płacowe poprzez sieć oddziałów zlokalizowanych w Warszawie, Wrocławiu, Bydgoszczy i Bielsku-Białej. Firma zatrudnia 330 pracowników. Z jej usług korzysta ponad 130 przedsiębiorstw, zatrudniających ponad 100 tys. pracowników. ADP Polska jest wiodącym konsultantem zarządów firm, specjalizującym się w dostarczaniu rozwiązań w obszarze profesjonalizacji procesów kadrowych i płacowych w Polsce, który regularnie podlega audytowi według amerykańskiego standardu SAS 70 Type 2 (obecnie ISAE 3402/SOC 1). Dzięki procesowej organizacji pracy, jej wysokiej automatyzacji wspartej najnowocześniejszymi narzędziami informatycznymi, ADP optymalizuje procesy kadrowe, w stopniu niedostępnym dla firm niewyspecjalizowanych w tego typu działalności. Finalnym benefitem wynikającym z wdrożenia usług ADP jest wzrost wartości firmy na rynku, mierzony przez standardowe parametry finansowe takie, jak: EBITDA, P/E, etc. Potwierdzeniem powyższego jest fakt, że 100 proc. firm notowanych na Nowojorskiej Giełdzie korzysta z usług ADP na całym świecie. Więcej informacji na stronie internetowej www.adp.pl.

ADP na świecie

Pracodawcy na całym świecie polegają na ADP® (NASDAQ: ADP) w zakresie usług i rozwiązań w chmurze, które usprawniają zarządzanie największą wartością każdego przedsiębiorstwa – pracownikami. Od zasobów ludzkich i list płac, aż po zarządzanie talentami i świadczeniami pracowniczymi, ADP oferuje wiedzę i doświadczenie, które pozwalają Klientom budować lepsze miejsca pracy. Jako pionier w zarządzaniu kapitałem ludzkim (HCM) i outsourcingu procesów biznesowych (BPO), ADP świadczy usługi dla ponad 630 tys. Klientów w 100 krajach. Więcej informacji na: www.adp.com.

Logo ADP i skrót ADP są zarejestrowanymi znakami towarowymi ADP, LLC. Wszystkie inne znaki towarowe i znaki usług są własnością ich odpowiednich właścicieli. © 2017 ADP, LLC.

Kontakt dla mediów
Katarzyna Ginszt-Bilczuk, ADP Polska, tel. +48 22 557 57 00, katarzyna.ginszt-bilczuk@adp.com
Joanna Gębska, BrandLab, tel. 660 506 223, j.gebska@brandlab.pl