Artykuły prawne

W jednym miejscu zebraliśmy informacje o najważniejszych wprowadzonych i planowanych zmianach prawnych, które mają istotne znaczenie dla polskiego rynku pracy. Zachęcamy do lektury.

03/07/2019

[istota zmian]

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczego planu kapitałowego. Rozporządzenie jest wykonaniem delegacji ustawowej z art. 23 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Do treści rozporządzenia ministerstwo załącza wzór deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczego planu kapitałowego. Dla skutecznej rezygnacji z dodatkowego odkładania na emeryturę pracownik będzie zmuszony do złożenia aż 7 podpisów. Tyle bowiem przewiduje przedmiotowy wzór.

12/28/2018

[istota zmian]

W dniu 1 stycznia 2019 r. w życie wchodzą przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Ustawa ma na celu stworzenie ram prawnych funkcjonowania powszechnego i dobrowolnego systemu oszczędzania z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb finansowych po osiągnięciu wieku emerytalnego lub nabyciu uprawnień emerytalnych.

12/10/2018

[istota zmian]

Ustawodawca dał zielone światło powiatowym zespołom ds. orzekania o niepełnosprawności w kwestii powrotu do wpisywania symbolu choroby psychicznej w treści dokumentu orzeczenia o niepełnosprawności jako powodu powstania dysfunkcji zdrowotnej.

12/10/2018

Do podpisu Prezydenta trafiła ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

05/11/2018

[istota zmian]

W listopadzie po raz pierwszy minie maksymalny, 33-miesięczny okres obowiązywania umów na czas określony. Termin liczyć należy od wejścia w życie zmian do kodeksu pracy, które wprowadziły powyższy limit, czyli od 22 lutego 2016 r. Dotyczy on umów, które były zawarte jeszcze przed zmianą przepisów i trwały w chwili wejścia w życie nowelizacji. W efekcie umowy te 22 listopada 2018 r. z mocy prawa przekształcą się w bezterminowe.

05/11/2018

W dniu 1 stycznia 2019 r. w życie wchodzi ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz. U. poz. 357). Nowe przepisy mają na celu ułatwienia w przechowywaniu akt pracowniczych oraz obniżenie kosztów z tym związanych. Od stycznia ustawodawca daje pracodawcy możliwość decydowania w jakiej formie chce przechowywać akta: papierowej czy elektronicznej. Zmianie ulegnie również okres obowiązkowego przechowywania akt pracowniczych.