Artykuły prawne

W jednym miejscu zebraliśmy informacje o najważniejszych wprowadzonych i planowanych zmianach prawnych, które mają istotne znaczenie dla polskiego rynku pracy. Zachęcamy do lektury.

Fundusz Socjalny znów w górę

02/27/2020

[istota zmian]

Prezydent podpisał ustawę z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020, która zakłada odmrożenie podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2020 r.

Od marca nowe kwoty wolne przy potrąceniach z zasiłków

02/27/2020

[istota zmian]

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w dniu 19 lutego wydał komunikat w sprawie zmiany kwot wolnych od egzekucji przy potrąceniach z emerytur i rent, a co za tym idzie kwot wolnych od potrąceń z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego.

Wypłata w dniu 26 urodzin jednak bez podatku

12/05/2019

[istota zmian]

Wiek podatnika dla celów możliwości skorzystania ze zwolnienia z podatku należy obliczać stosując przepisy ordynacji podatkowej, a nie jak dotychczas uznawano: kodeksu cywilnego - stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w 2 interpretacjach wydanych w dniu 4 listopada 2019 r.: nr 0113-KDIPT2-1.4011.410.2019.2.MD oraz nr 0115-KDIT2-2.4011.371.2019.1.ENB.

Od stycznia podatek zapłacimy na mikrorachunek podatkowy

12/05/2019

[istota zmian]

Od 1 stycznia 2020 r. PIT, CIT oraz VAT podatnicy i płatnicy będą mogli zapłacić jedynie na swój indywidualny numer rachunku – mikrorachunek podatkowy.

Zmiany podatkowe od października 2019

10/08/2019

Informujemy, że w dniu 1 października weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1835), zakładająca podniesienie kosztów uzyskania przychodu dla pracowników oraz obniżenie 18% stawki podatku dochodowego od osób fizycznych na stawkę 17%. Szczegółowe omówienie nowelizacji zostało opublikowane w newsletterze prawnym z dnia 14 sierpnia br. 

Odpis na ZFŚS ze wzrostem wstecz

10/08/2019

[istota zmian]

W dniu 26 września Senat przyjął bez poprawek projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Ustawa czeka już tylko na podpis Prezydenta.

Celem ustawy jest m. in. zwiększenie wysokości odpisów na ZFŚS. Projekt wprowadza dwie wysokości odpisów na ZFŚS w 2019 r. Jedna (w dotychczasowej wysokości) stosowana za okres do 31 lipca 2019 r. i druga (zwiększona) za okres od 1 sierpnia 2019 r.

 

Od stycznia 350 zł więcej dla pracownika z wynagrodzeniem minimalnym

10/08/2019

[istota zmian]

W dniu 18 września ogłoszono tekst Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. Zgodnie z uregulowaniem, minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. ma wynieść 2 600 zł brutto. Natomiast minimalna stawka godzinowa w 2020 r. będzie kształtować się na poziomie 17 zł brutto.

Młodociany od września zarobi więcej

08/29/2019

[istota zmian]

Do podpisu Premiera trafił projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Projekt zakłada podniesienie minimalnych stawek wynagrodzenia dla pracowników młodocianych.

Dodatek stażowy nie wejdzie do minimalnego wynagrodzenia

08/14/2019

[istota zmian]

Prezydent podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która to zakłada rozszerzenie katalogu składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę o dodatek za staż pracy.

Ostatni kwartał 2019 z niższym podatkiem

08/14/2019

[istota zmian]

Do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu został skierowany rządowy projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw zakładający podniesienie kosztów uzyskania przychodu dla pracowników oraz obniżenie 18% stawki podatku dochodowego od osób fizycznych.

Świadectwo pracy w dniu rozwiązania stosunku pracy

06/25/2019

[istota zmian]

W dniu 3 czerwca Prezydent podpisał ustawę z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która m. in. doprecyzowuje termin na wydanie pracownikowi świadectwa pracy jednocześnie zaostrzając sankcję za niewydanie dokumentu. Pracownik będzie miał również więcej czasu na złożenie wniosku o sprostowanie wydanego mu dokumentu. Ustawodawca postanowił także na rozszerzenie katalogu przesłanek uzasadniających dyskryminację oraz zliberalizował przesłanki dochodzenia odszkodowania w przypadku mobbingu. Nowela zakłada ponadto szereg innych zmian.

Przetwarzanie danych zdrowotnych pracownika na potrzeby ZFŚS - tylko za dodatkowym upoważnieniem

06/25/2019

[istota zmian]

Od dnia 4 maja 2019 r. obowiązuje ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), która dostosowuje rozwiązania przewidziane w RODO do specyfiki polskiego porządku prawnego. Poza zmianami w Kodeksie Pracy, dla pracodawców istotne są również zmiany w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Nowela doprecyzowuje m.in. reguły udostępniania i przetwarzania danych osobowych osób uprawnionych dla potrzeb przyznawania świadczeń ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Młody pracownik nie zapłaci podatku

06/25/2019

[istota zmian]

Do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jak wynika z uzasadnienia projektu, celem tej regulacji jest zachęcenie do podejmowania zatrudnienia przez młode osoby poprzez zwolnienie z opodatkowania części przychodów uzyskiwanych przez pracowników i zleceniobiorcom w wieku do 26 r. ż.

Rekrutacja bez adresu kandydata do pracy

04/16/2019

[istota zmian]

W dniu 3 kwietnia Prezydent podpisał ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), która dokonuje nowelizacji 162 ustaw. Głównym celem zmian jest dostosowanie rozwiązań przewidzianych w RODO do specyfiki polskiego porządku prawnego poprzez usunięcie przepisów, które są sprzeczne z RODO, jak również usunięcie tych, które powielają rozwiązania zawarte w RODO. Ustawa przewiduje zmiany w Kodeksie Pracy, m. in. modyfikację katalogu informacji, których pracodawca może żądać od kandydata do pracy i pracownika.

Rezygnacja z uczestnictwa w pracowniczych planach kapitałowych nie taka prosta

03/07/2019

[istota zmian]

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczego planu kapitałowego. Rozporządzenie jest wykonaniem delegacji ustawowej z art. 23 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Do treści rozporządzenia ministerstwo załącza wzór deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczego planu kapitałowego. Dla skutecznej rezygnacji z dodatkowego odkładania na emeryturę pracownik będzie zmuszony do złożenia aż 7 podpisów. Tyle bowiem przewiduje przedmiotowy wzór.

Pracownik odłoży dodatkowo na emeryturę

12/28/2018

[istota zmian]

W dniu 1 stycznia 2019 r. w życie wchodzą przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Ustawa ma na celu stworzenie ram prawnych funkcjonowania powszechnego i dobrowolnego systemu oszczędzania z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb finansowych po osiągnięciu wieku emerytalnego lub nabyciu uprawnień emerytalnych.

Symbol choroby psychicznej wraca do orzeczenia o niepełnosprawności

12/10/2018

[istota zmian]

Ustawodawca dał zielone światło powiatowym zespołom ds. orzekania o niepełnosprawności w kwestii powrotu do wpisywania symbolu choroby psychicznej w treści dokumentu orzeczenia o niepełnosprawności jako powodu powstania dysfunkcji zdrowotnej.

Od stycznia mniej szkoleń BHP

12/10/2018

Do podpisu Prezydenta trafiła ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

W listopadzie upłyną 33 miesiące zatrudnienia terminowego

05/11/2018

[istota zmian]

W listopadzie po raz pierwszy minie maksymalny, 33-miesięczny okres obowiązywania umów na czas określony. Termin liczyć należy od wejścia w życie zmian do kodeksu pracy, które wprowadziły powyższy limit, czyli od 22 lutego 2016 r. Dotyczy on umów, które były zawarte jeszcze przed zmianą przepisów i trwały w chwili wejścia w życie nowelizacji. W efekcie umowy te 22 listopada 2018 r. z mocy prawa przekształcą się w bezterminowe.

E-akta – nowe obowiązki wobec ZUS

05/11/2018

W dniu 1 stycznia 2019 r. w życie wchodzi ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz. U. poz. 357). Nowe przepisy mają na celu ułatwienia w przechowywaniu akt pracowniczych oraz obniżenie kosztów z tym związanych. Od stycznia ustawodawca daje pracodawcy możliwość decydowania w jakiej formie chce przechowywać akta: papierowej czy elektronicznej. Zmianie ulegnie również okres obowiązkowego przechowywania akt pracowniczych.