W listopadzie upłyną 33 miesiące zatrudnienia terminowego

[istota zmian]

W listopadzie po raz pierwszy minie maksymalny, 33-miesięczny okres obowiązywania umów na czas określony. Termin liczyć należy od wejścia w życie zmian do kodeksu pracy, które wprowadziły powyższy limit, czyli od 22 lutego 2016 r. Dotyczy on umów, które były zawarte jeszcze przed zmianą przepisów i trwały w chwili wejścia w życie nowelizacji. W efekcie umowy te 22 listopada 2018 r. z mocy prawa przekształcą się w bezterminowe.

[szczegółowe omówienie]

  • 1) Zgodnie z art. 251 § 1 Kodeksu pracy (po zmianie, która weszła w życie w dniu 22 lutego 2016 r.), okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy:
    • nie może przekraczać 33 miesięcy,
    • a łączna liczba tych umów nie może przekraczać 3
  • Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż 33 miesiące uważa się, że pracownik, od dnia następującego po upływie tego okresu jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (art. 251 § 3 k.p.).  
  •  
  • 2) Nowe zasady objęły również umowy o pracę na czas określony, które zostały zawarte przed 22 lutego 2016 r. i trwały w tej dacie. Jednakże do limitu 33-miesięcznego okresu terminowego zatrudnienia ustawodawca postanowił wliczać okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, przypadający dopiero od dnia wejścia w życie ww. ustawy zmieniającej, tj. od 22 lutego 2016 r. W praktyce oznacza to, że dla takich umów 33-miesięczny limit zatrudnienia terminowego biegnie od 22 lutego 2016 r. i upływa 21 listopada 2018 r. W razie kontynuowania zatrudnienia w dniu 22 listopada 2018 r. limit 33-miesięcy zostanie przekroczony i umowa o pracę z mocy prawa przekształci się w umowę na czas nieokreślony.
  •  
  • 3) Wyjątek od zasady automatycznego przekształcenia umowy terminowej w bezterminową dotyczy jedynie pracowników, których stosunek pracy podlega szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę. W ich przypadku, jeżeli rozwiązanie umowy na czas określony zawartej przed dniem wejścia w życie nowelizacji przypadać będzie po upływie 33 miesięcy od tego dnia, umowa rozwiąże się z upływem okresu, na jaki została zawarta.

[nazwa aktu prawnego i data wejścia w życie]

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1220). Ustawa weszła w życie: 22 lutego 2016 r.

[link do treści przepisów]

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1220