Od stycznia mniej szkoleń BHP

Do podpisu Prezydenta trafiła ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

 
[istota zmian]

Ustawa zawiera szereg przepisów, które mają ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Wśród nich znalazły się również przepisy nowelizujące Kodeks pracy oraz ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Z punktu widzenia pracodawcy najistotniejszą zmianą jest zniesienie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych z zakresu bhp dla pracowników administracyjno-biurowych.

[szczegółowe omówienie]

 • 1) Zmiany w Kodeksie pracy:
  • a) zwiększenie możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę – będzie on mógł wykonywać zadania takie jak np. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp w przypadku: zakwalifikowanego do nie wyższej kategorii ryzyka niż trzecia w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym oraz zatrudnianiu do 50 pracowników – obecnie limit wynosi 20 pracowników.
  • b) ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy (w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej) znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych). Od nowej zasady miałby być tylko jeden wyjątek – szkolenia okresowe byłyby wymagane na tych stanowiskach administracyjno-biurowych, w przypadku których z przeprowadzonej przez pracodawcę oceny ryzyka wynika, że jest to konieczne. Takie szkolenie należałoby przeprowadzić wówczas w ciągu 6 miesięcy od dnia dokonania oceny ryzyka.
 • 2) Zmiany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:
  • a) przyznanie ZUS możliwości zawiadamiania ubezpieczonych o kontroli czasowej niezdolności do pracy nie tylko za pośrednictwem operatora pocztowego, ale również przez pracowników ZUS lub inne wyznaczone osoby , telefonicznie lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
  • b) zniesienie obowiązku uzyskania przez ZUS zwrotnego potwierdzenia odbioru zawiadomienia,
  • c) uregulowanie kwestii obowiązku ubezpieczonego do wskazywania aktualnego adresu pobytu w czasie czasowej niezdolności do pracy – ubezpieczony będzie zobowiązany do podania wystawiającemu zaświadczenie lekarskie adresu pobytu w okresie czasowej niezdolności do pracy a w przypadku zmiany adresu pobytu w trakcie niezdolności do pracy, do poinformowania o tym fakcie płatnika oraz ZUS w ciągu 3 dni.

[nazwa aktu prawnego i data wejścia w życie]

- Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

- planowane wejście w życie: 1 stycznia 2019 r.