Pracownik odłoży dodatkowo na emeryturę

[istota zmian]

W dniu 1 stycznia 2019 r. w życie wchodzą przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Ustawa ma na celu stworzenie ram prawnych funkcjonowania powszechnego i dobrowolnego systemu oszczędzania z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb finansowych po osiągnięciu wieku emerytalnego lub nabyciu uprawnień emerytalnych.

[szczegółowe omówienie]

 • - Co do zasady, obowiązek uczestnictwa w programie dotyczył będzie wszystkich osób zatrudnionych, zarówno na podstawie umowy o pracę, pracę nakładczą jak i na podstawie umów zlecenia, agencyjnej czy o świadczenie usług. Uczestnik PPK będzie mógł jednak zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie pisemnej deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu - w tym przypadku podmiot zatrudniający nie będzie dokonywał wpłat, począwszy od miesiąca, w którym uczestnik PPK złożył deklarację. Dodatkowo, co cztery lata, uczestnictwo będzie automatycznie odnawiane - jeśli uczestnik ponownie nie złoży deklaracji o rezygnacji, podmiot zatrudniający rozpoczyna dokonywanie wpłat.
 • - obowiązek uczestnictwa w PPK nie będzie dotyczył:
  • osoby zatrudnionej, która najpóźniej w pierwszym dniu zatrudnienia ukończyła 70. rok życia,
  • osoby zatrudnionej, która ukończyła 55. rok życia i nie ukończyła 70. roku życia, jeśli osoba ta nie złoży wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK.
 • - środki gromadzone w pracowniczym planie kapitałowym stanowić mają prywatną własność uczestnika PPK. Zarządzać ma nimi instytucja finansowa - odpowiednio fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które zostało umieszczone w ewidencji PPK, fundusz emerytalny zarządzany przez PTE albo pracownicze towarzystwo emerytalne, które zostały umieszczone w ewidencji PPK, lub zakład ubezpieczeń, który został umieszczony w ewidencji PPK.
 • - podmiot zatrudniający i instytucja finansowa będą zawierały umowę o zarządzanie PPK, która to będzie podlegała wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.
 • - wybór instytucji finansowej ustawodawca pozostawił podmiotowi zatrudniającemu ale w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą w tym podmiocie zatrudniającym, lub w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie przyjętym w danym podmiocie zatrudniającym, jeśli w podmiocie nie działa organizacja związkowa.
 • - obowiązek zawierania umów o zarządzanie PPK ma być wprowadzany stopniowo i będzie dotyczył:
  • podmiotów, które zatrudniają co najmniej 250 osób według stanu na 31.12.2018 r. – od 1.07.2019 r.;
  • podmiotów, które zatrudniają co najmniej 50 osób według stanu na 30.06.2019 r. – od 1.01.2020 r.;
  • podmiotów, które zatrudniają co najmniej 20 osób według stanu na 31.12.2019 r. – od 1.07.2020 r.;
  • pozostałych podmiotów zatrudniających – od 1.01.2021 r.
 • - podmiot zatrudniający będzie również zobowiązany do zawarcia w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych umowy o prowadzenie PPK z instytucją finansową z którą uprzednio zawarł umowę o zarządzanie PPK. Obowiązek ten powinien wypełnić w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od wskazanego wyżej terminu, chyba że osoba zatrudniona przed upływem tego terminu złoży deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.
 • - wpłaty finansowane będą zarówno przez samego uczestnika jak i przez podmiot zatrudniający w następującej proporcji:
  • część finansowana przez podmiot zatrudniający:
   • - wpłata podstawowa – 1,5% wynagrodzenia;
   • - fakultatywna wpłata dodatkowa – do 2% wynagrodzenia.
  • część finansowana przez uczestnika PPK :
   • - wpłata podstawowa – 2% wynagrodzenia (może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia);
   • - fakultatywna wpłata dodatkowa - do 2% wynagrodzenia.

przy czym wynagrodzeniem w rozumieniu ustawy jest równe podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

[nazwa aktu prawnego i data wejścia w życie]

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

Wejście w życie: 1 stycznia 2019 r.