Fundusz Socjalny znów w górę

[istota zmian]

Prezydent podpisał ustawę z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020, która zakłada odmrożenie podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2020 r.

[szczegółowe omówienie]

Z przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej ustawa ZFŚS) wynika, że wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w roku poprzednim i w drugim półroczu roku poprzedniego, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, nie później niż do dnia 20 lutego każdego roku.

Zgodnie z dodanym do ustawy o ZFŚS przepisem art. 5i, podstawę naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2020 r. stanowić ma przeciętne wynagrodzenie miesięczne
w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r., tj. kwota 4.134,02 zł. W efekcie tej zmiany kwota odpisu z dotychczasowych 1271,20 zł wzrosła do 1550,25 zł.

[nazwa aktu prawnego i data wejścia w życie]

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 

Data wejścia w życie: z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.

[link do treści przepisów]

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000278