Od marca nowe kwoty wolne przy potrąceniach z zasiłków

[istota zmian]

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w dniu 19 lutego wydał komunikat w sprawie zmiany kwot wolnych od egzekucji przy potrąceniach z emerytur i rent, a co za tym idzie kwot wolnych od potrąceń z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego.

[szczegółowe omówienie]

Zgodnie z komunikatem, od 1 marca 2020 r. kwoty emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń wynoszą odpowiednio:

a) 532,61 zł – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi oraz należności alimentacyjnych potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego,

b) 878,81 zł – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,

Powyższe limity, na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, mają zastosowanie do potrąceń z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego. 

[nazwa aktu prawnego i data wejścia w życie]

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury, miesięcznej kwoty przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy, miesięcznej kwoty przeciętnej renty rodzinnej, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, kwoty dodatku za tajne nauczanie, dodatku kombatanckiego, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń 

Data wejścia w życie: 1 marca 2020 r.

[link do treści przepisów]

http://dziennikustaw.gov.pl/M2020000019701.pdf