Rezygnacja z uczestnictwa w pracowniczych planach kapitałowych nie taka prosta

[istota zmian]

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczego planu kapitałowego. Rozporządzenie jest wykonaniem delegacji ustawowej z art. 23 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Do treści rozporządzenia ministerstwo załącza wzór deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczego planu kapitałowego. Dla skutecznej rezygnacji z dodatkowego odkładania na emeryturę pracownik będzie zmuszony do złożenia aż 7 podpisów. Tyle bowiem przewiduje przedmiotowy wzór.

[szczegółowe omówienie]

W ramach wzoru deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczego planu kapitałowego, zamiast jednego, resort finansów przewidział aż siedem oświadczeń. Dla ważności deklaracji, każde z oświadczeń wymaga osobnego opatrzenia datą i podpisem pracownika.

Pracownik będzie musiał osobno oświadczyć o:

 • - rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK w podmiocie zatrudniającym a co za tym idzie do „świadomej rezygnacji z uzyskiwania regularnych korzyści finansowych, które przysługują uczestnikom PPK”;
 • - otrzymywania wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł;
 • - otrzymywania dopłat rocznych w wysokości 240 zł;
 • - otrzymywania wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający;
 • - dalszego gromadzenia środków na rachunku PPK, które mogą zostać wycofane z PPK;
 • - potwierdzenia że powyższe oświadczenia są zgodne z wolą pracownika i składa je w sposób swobodny i niewyłączającym świadome lub swobodne podjęcie decyzji i wyrażenia woli;
 • - na koniec, po sześciu powyższych oświadczenia, należy dodatkowo wpisać datę wypełnienia deklaracji i kolejny raz podpis pracownika.

Wątpliwości budzi również bardzo szeroki zakres danych osobowych zarówno pracownika jak i pracodawcy, których wskazania wymaga projektowany wzór oświadczenia. Zgodnie z treścią projektu rozporządzenia, pracownik miałby podawać następujące dane:

 • - pierwsze imię i nazwisko;
 • - adres zamieszkania;
 • - adres do korespondencji;
 • - numer telefonu;
 • - adres poczty elektronicznej;
 • - numer PESEL (a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - data urodzenia);
 • - seria i numer dowodu osobistego lub paszportu w przypadku obcokrajowców,
 • - nazwa pracodawcy;
 • - NIP pracodawcy (a gdy brak NIP - seria i numer dowodu osobistego pracodawcy);
 • - adres siedziby pracodawcy;
 • - adres do korespondencji pracodawcy.

Trudno znaleźć uzasadnienie dla tak szerokiego zakresu danych. Pamiętać należy natomiast o zasadzie proporcjonalności przetwarzania danych osobowych, która w tym przypadku może zostać naruszona.

Przedmiotowy wzór, w obecnym kształcie nie jest wzorem pomocniczym – ustawodawca nie zdecydował się na określenie go w ten sposób. Jeśli zatem projekt stanie się obowiązującym prawem, pracownik nie będzie miał możliwości złożenia rezygnacji z uczestnictwa w PPK w innej formie. Opatrzenie dokumentu siedmioma podpisami będzie niezbędne do tego by skutecznie zrezygnować z dokonywania wpłat do pracowniczego planu kapitałowego. Wygląda na to, że opracowując wzór ustawodawca miał na celu zniechęcenie zatrudnionych do zaniechania dodatkowego odkładania funduszy.

[nazwa aktu prawnego i data wejścia w życie]

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczego planu kapitałowego

Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia

[link do treści przepisów]

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12320651/12566607/12566608/dokument379416.pdf