Rekrutacja bez adresu kandydata do pracy

[istota zmian]

W dniu 3 kwietnia Prezydent podpisał ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), która dokonuje nowelizacji 162 ustaw. Głównym celem zmian jest dostosowanie rozwiązań przewidzianych w RODO do specyfiki polskiego porządku prawnego poprzez usunięcie przepisów, które są sprzeczne z RODO, jak również usunięcie tych, które powielają rozwiązania zawarte w RODO. Ustawa przewiduje zmiany w Kodeksie Pracy, m. in. modyfikację katalogu informacji, których pracodawca może żądać od kandydata do pracy i pracownika.

 

[szczegółowe omówienie]

 • Nowelizacja wprowadza nowe brzmienie przepisu art. 221 kp, który to określa jakie dane osobowe pracodawca może pozyskiwać w trakcie rekrutacji od kandydata do pracy a także  od osoby zatrudnionej.

Od kandydata do pracy pracodawca będzie mógł żądać:

 • Imienia (imion) i nazwiska;

 • Daty urodzenia;

 • Danych kontaktowych;

 • Wykształcenia;

 • Kwalifikacji zawodowych;

 • Przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

przy czym danych z pkt. 4-6 tylko, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

Z dotychczasowego katalogu znikną zatem dane w postaci imion rodziców, natomiast adres zamieszkania zastąpią dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.

Od pracownika będzie można dodatkowo zażądać:

 • Adresu zamieszkania;

 • Numeru PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość;

 • Innych danych osobowych pracownika, a także danych osobowych dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli jest to konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;

 • Wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 • Numeru rachunku płatniczego – jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

 • Przetwarzanie danych osobowych innych niż wymienionych w kodeksie pracy będzie możliwe w następujących przypadkach:

  • Obowiązek prawny – pracodawca będzie mógł żądać takich informacji, gdy będzie to niezbędne do wypełnienia jego obowiązku nałożonego przepisem prawa.

  • Zgoda i korzyść – pracodawca będzie uprawniony do przetwarzania danych (udostępnionych albo na wniosek pracodawcy, albo z inicjatywy kandydata/pracownika – gdy równocześnie spełnione zostaną dwa warunki:

   - kandydat/pracownik wyrazi na to zgodę;

   - gdy jest to dla niego korzystne

    

[nazwa aktu prawnego i data wejścia w życie]

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia

 

[link do treści przepisów]

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/3050_u/$file/3050_u.pdf