Młody pracownik nie zapłaci podatku

[istota zmian]

Do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jak wynika z uzasadnienia projektu, celem tej regulacji jest zachęcenie do podejmowania zatrudnienia przez młode osoby poprzez zwolnienie z opodatkowania części przychodów uzyskiwanych przez pracowników i zleceniobiorcom w wieku do 26 r. ż.

 

[szczegółowe omówienie]

Projekt ustawy wprowadza nowe zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych, na następujących zasadach:

  • Wolne od podatku będą przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz przychody z umów zlecenia otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł (przy czym w 2018r. limit będzie proporcjonalnie pomniejszony). Podatnicy korzystający z tego zwolnienia nie będą jednak mogli korzystać z 50 % kosztów uzyskania przychodu.

  • Limit roczny, obowiązywał będzie niezależnie od liczby zawartych umów lub liczby podmiotów (płatników) wypłacających podatnikowi przychody z pracy lub z umów zlecenia. Przy czym, przy obliczaniu limitu (kwot przychodów podlegających zwolnieniu) nie będą brane pod uwagę m. in.: przychody z pracy oraz z umów zlecenia podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, przychody zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Do skorzystania z omawianego zwolnienia już w roku 2019 (za okres począwszy od sierpnia 2019) konieczne będzie złożenie przez pracownika/zleceniobiorcę oświadczenia w tym zakresie. W przeciwnym wypadku – zwolnienie będzie stosowane w zeznaniu podatkowym składanym przez podatnika za 2019 r.

  •  Podatnik będzie mógł złożyć płatnikowi wniosek o niestosowanie zwolnienia – w szczególności będzie to zasadne gdy podatnik uzyskuje przychody od więcej niż jednego podmiotu (dwóch pracodawców, pracodawcy i zleceniodawcy). Stosowanie zwolnienia przez dwóch płatników mogłoby bowiem spowodować, że podatnik który osiąga wysokie przychody musiałby dokonywać w rocznym rozliczeniu podatku znacznej dopłaty. 

  • Nadwyżka przychodów ponad kwotę limitu 85 528 zł (odpowiednio w 2019 r. ponad 35 636 zł) podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

  • Niezależnie od w/w zwolnienia od podatku, przychody te będą stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne w zakresie w jakim stanowią ją obecnie.

[nazwa aktu prawnego i data wejścia w życie]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Data wejścia w życie: 1 sierpnia 2019 r.

 

[link do treści przepisów]

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12321981/12599913/12599914/dokument400223.pdf