Przetwarzanie danych zdrowotnych pracownika na potrzeby ZFŚS - tylko za dodatkowym upoważnieniem

[istota zmian]

Od dnia 4 maja 2019 r. obowiązuje ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), która dostosowuje rozwiązania przewidziane w RODO do specyfiki polskiego porządku prawnego. Poza zmianami w Kodeksie Pracy, dla pracodawców istotne są również zmiany w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Nowela doprecyzowuje m.in. reguły udostępniania i przetwarzania danych osobowych osób uprawnionych dla potrzeb przyznawania świadczeń ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

[szczegółowe omówienie]

Nowela przewiduje następujące zmiany:

  • Udostępnienie danych na podstawie oświadczenia

Udostępnienie pracodawcy danych osobowych osoby uprawnionej do korzystania z funduszu, w celu przyznania świadczeń z ZFŚS i ustalenia ich wysokości, może nastąpić tylko w formie oświadczenia. Jednocześnie nowe przepisy precyzują, że pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS.

  • Konieczność wystawienia upoważnień

W związku z przyznawaniem świadczeń z ZFŚS niejednokrotnie zachodzi konieczność przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych określonych w art. 9 ust. 1 RODO (chodzi tu przede wszystkim o dane dotyczące zdrowia). 

W powyższej sytuacji znowelizowane przepisy przewidują możliwość dopuszczenia do przetwarzania takich danych wyłącznie osoby posiadające w tym zakresie odrębne upoważnienie wydane przez pracodawcę. Jednocześnie osoby dopuszczone do przetwarzania szczególnych kategorii danych ustawodawca zobowiązał do zachowania ich w tajemnicy.

  • Okres przechowywania danych i ich coroczny przegląd

Nowela precyzuje maksymalny okres przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną działalnością socjalną. Zgodnie z nowymi przepisami, pracodawca przetwarza dane osobowe, uzyskane w związku z przyznawaniem usług i świadczeń oraz dopłat z funduszu, przez okres konieczny do ich przyznania oraz ustalenia wysokości, a także niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń.

Jednocześnie przepisy zobowiązują pracodawców przetwarzających dane na potrzeby omawianej działalności do dokonywania corocznego przeglądu danych, w celu ustalenia konieczności dalszego ich przechowywania. W przypadku stwierdzenia braku potrzeb dłuższego przechowywania danych – pracodawca ma je usunąć.

[nazwa aktu prawnego i data wejścia w życie]

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia – 4 maja 2019 r.

 

[link do treści przepisów]

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000730/T/D20190730L.pdf