Ostatni kwartał 2019 z niższym podatkiem

[istota zmian]

Do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu został skierowany rządowy projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw zakładający podniesienie kosztów uzyskania przychodu dla pracowników oraz obniżenie 18% stawki podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

[szczegółowe omówienie]

Nowela zakłada:

  • Obniżenie kosztów pracy poprzez ponad dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. Podwyższenie pracowniczych kosztów spowoduje natomiast automatyczne podwyższenie kosztów stosowanych do niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Z obecnych 111,25 zł, miesięczne, koszty uzyskania przychodu wzrosną do 250 zł. Przepisy dotyczące wyższej wysokości kosztów pracowniczych wejdą w życie z dniem 1 października 2019 r. i będą mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia.

  • Obniżenie stawki podatku dochodowego o osób fizycznych z 18% do 17%. Obniżenie stawki podatku dotyczyć będzie wszystkich podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (w tym emerytów i rencistów, a także przedsiębiorców, którzy w odniesieniu do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wybrali podatku liniowego, czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych). Niższa stawka podatku będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych już od 1 października 2019 r.

  • Konsekwencje obniżenia stawki podatku z 18% na 17%, w postaci:

    - zmiany w art. 27 ust. 1a ustawy o pdof, który dotyczy kwoty zmniejszającej podatek (zmieniają się elementy wzoru, według którego ustalana jest jej wysokość dla określonej kwoty dochodów). Przy obliczaniu zaliczek na podatek (od dochodów rocznych nieprzekraczających kwoty 85 528 zł) stosowana będzie kwota zmniejszająca podatek w wysokości 525,12 zł.

    - zmiany w art. 32 ustawy o pdof, który określa sposób poboru zaliczek na podatek przez zakład pracy.

  • Uwzględnienie faktu, że obniżona stawka podatku w wysokości 17% ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 października 2019 r., a ostateczne rozliczenie dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ustawy o pdof następuje po zakończeniu roku podatkowego, jak również to, że w przypadku tego rodzaju dochodów skalę podatkową odnosi się do podstawy obliczenia podatku ustalonej z uwzględnieniem dochodów uzyskanych od 1 stycznia do 31 grudnia roku – do rocznego rozliczenia podatku za cały rok 2019 zastosowanie będzie miała odrębna skala podatkowa z najniższą stawką w wysokości 17,75%. Stawkę tę ustalono uwzględniając okoliczność, iż za trzy kwartały 2019 r. najniższa stawka podatku, o której mowa w skali podatkowej, kształtuje się na poziomie 18%, natomiast dopiero w ostatnim kwartale 2019 r. (od października do grudnia) wynosi będzie 17%. 

 

[nazwa aktu prawnego i data wejścia w życie]

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Planowana data wejścia w życie: 1 października 2019 r.

 

[link do treści przepisów]

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/52BBCD594C584D9AC1258448003D791A/%24File/3714.pdf