Odpis na ZFŚS ze wzrostem wstecz

[istota zmian]

W dniu 26 września Senat przyjął bez poprawek projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Ustawa czeka już tylko na podpis Prezydenta.

Celem ustawy jest m. in. zwiększenie wysokości odpisów na ZFŚS. Projekt wprowadza dwie wysokości odpisów na ZFŚS w 2019 r. Jedna (w dotychczasowej wysokości) stosowana za okres do 31 lipca 2019 r. i druga (zwiększona) za okres od 1 sierpnia 2019 r.

[szczegółowe omówienie]

Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego (jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą).

Zgodnie z projektem, do 31 lipca 2019 r. wysokość odpisu ustala się przy uwzględnieniu przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r., a więc pozostaje na dotychczasowym poziomie. Natomiast za okres od 1 sierpnia 2019 r., podstawą wysokości odpisu ma już być przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. 

 

W konsekwencji zmiany, podstawą naliczania odpisu na fundusz będzie, w okresie:

  • od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 lipca 2019 r. – przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r., w wysokości 3278,14 zł;
  • od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. – przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r., w wysokości 3389,90 zł.

Projekt ustawy zakłada ponadto wprowadzenie dodatkowego terminu - do 31 października 2019 r. - na przekazanie na rachunek bankowy funduszu równowartości dodatkowych odpisów i zwiększeń.
 
[nazwa aktu prawnego i data wejścia w życie]

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny

- Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 [link do treści przepisów]

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=97B0A88D8C3A8B0BC1258465004F5EFC