Dodatek stażowy nie wejdzie do minimalnego wynagrodzenia

[istota zmian]

Prezydent podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która to zakłada rozszerzenie katalogu składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę o dodatek za staż pracy.

 

[szczegółowe omówienie]

Jako cel ustawy wskazuje się zapewnienie bardziej sprawiedliwego i przejrzystego kształtu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz poprawę sytuacji pracowników otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie. Dodatkowo potrzebę wyłączenia dodatku za staż pracy z minimalnego wynagrodzenia za pracę postulowały zarówno środowiska związków zawodowych, pracownicy jak i posłowie, a pozytywna opinię wydali również sami pracodawcy.

W związku z różnorodnością stosowanego nazewnictwa a także odmiennymi zasadami przyznawania dodatku za staż pracy obowiązującymi u poszczególnych pracodawców, ustawodawca wprowadza definicję dodatku za staż pracy. Zgodnie z nowelą, dodatkiem za staż pracy jest dodatek do wynagrodzenia przysługujący pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę.

 

[nazwa aktu prawnego i data wejścia w życie]

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2020 r.

 

[link do treści przepisów]

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/3599_u/$file/3599_u.pdf